Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 16 czerwca 2023 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 16 czerwca 2023 r.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które ma nastąpić już w lipcu, oznacza, że samorząd adwokacki nie będzie mógł podejmować zdalnie uchwał, nie będą też możliwe e-zgromadzenia izb adwokackich, Krajowego Zjazdu Adwokatury czy wyborów. Z tego powodu został zwołany podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 28 maja br. NAdzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który w formie hybrydowej odbył się w dniu 16 czerwca 2023 r.

Obrady rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Adwokatury Polskiej oraz odtworzenia Hymnu Państwowego i Hymnu Unii Europejskiej.

Następnie nastąpiła minuta ciszy dla uczczenia pamięci adwokatów-działaczy samorządowych, którzy zmarli od kwietnia 2021 r.

adwokat dr Mirosław Wyciślak z Izby katowickiej,
adwokat Andrzej Koźlik z Izby katowickiej,
adwokat Andrzej Rajpert z Izby katowickiej,
adwokat Marek Mazurkiewicz z Izby warszawskiej,
adwokat Andrzej Trypens z Izby warszawskiej,
adwokat Marek Gutowski z Izby poznańskiej,
adwokat Zbigniew Maciejewski z Izby łódzkiej,
adwokat Witold Burker z Izby bydgoskiej.

Po powitaniu delegatów i gości przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, Zjazd wybrał Prezydium Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Komisję Mandatową, Komisję Wnioskową i Komisję Skrutacyjną.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, przedstawił trzy projekty uchwał nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz ich uzasadnienie.

Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury i Zgromadzeń Izb Adwokackich.

W uchwale zaznacza się,  że Zgromadzenie lub Zjazd odbywa się w trybie stacjonarnym.

Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich w formie stacjonarnej lub zdalnej (hybrydowej), w przypadku gdy odbycie zgromadzenia lub Zjazdu w trybie stacjonarnym nie jest możliwe lub jest nadmiernie utrudnione. Uprawnieni do udziału w Zjeździe lub Zgromadzeniu dokonują wyboru formy tego udziału.

Zwołanie zgromadzenia lub Zjazdu w trybie zdalnym lub w trybie hybrydowym wymaga uchwały podjętej przez organ zwołujący większością co najmniej ¾ głosów.

Zgromadzenie może być zwołane w wyznaczonym miejscu na obszarze izby, a Zjazd ‒ w wyznaczonym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelna Rada Adwokacka może określić: standardy bezpieczeństwa komunikacji, środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz infrastrukturę lub rozwiązania pozwalające na identyfikację uczestników na zgromadzeniu lub Zjeździe, w szczególności za pomocą hasła, loginu, tokenu, klucza, w sposób zapewniający jednokrotne oddanie głosu, a w głosowaniach tajnych ‒ zapewniające tajność głosowania. W zakresie nieuregulowanym przez Naczelną Radę Adwokacką określenie takich standardów i wybór infrastruktury należy do zwołującego zgromadzenie”.

W regulaminie dodano także zapis, że „W nadzwyczajnym zgromadzeniu uczestniczą delegaci adwokatów niewykonujących zawodu wybrani na poprzednie zwyczajne zgromadzenie.”

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 16 czerwca 2023 r. przyjął także przez aklamację uchwałę dotyczącą ochrony wartości demokratycznych i zachęcającą obywateli do czynnego udziału w wyborach parlamentarnych.  

W uchwale Krajowy Zjazd Adwokatury apeluje do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od przekonań politycznych, aby czynnie uczestniczyli w procesie wyborczym, wykorzystując swoje prawo do głosowania.

Wybory parlamentarne stanowią fundament demokracji i umożliwiają obywatelom wyrażenie swojej woli w kształtowaniu Państwa.

Krajowy Zjazd Adwokatury zachęca wszystkich obywateli do dokonywania wyborów tych kandydatów, którzy wykazują szacunek i poszanowanie dla wartości konstytucyjnych, wartości europejskich, praw i wolności osobistych.

Apeluje, by przy wyborze przedstawicieli władzy ustawodawczej obywatele kierowali się przede wszystkim dobrem wspólnym, stabilnością prawną naszego Państwa oraz gwarancją rządów prawa i przestrzegania praworządności.

Krajowy Zjazd Adwokatury podkreśla przy dokonywanych wyborach wagę poszanowania praw mniejszości. Obywatele powinni wybierać kandydatów, którzy respektują i chronią prawa wszystkich grup społecznych, w tym mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych i innych. Ochrona praw mniejszości jest fundamentem demokratycznego społeczeństwa opartego na zasadzie równości i sprawiedliwości.

Krajowy Zjazd Adwokatury podkreśla znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju Państwa i obywateli oraz wskazuje, że wybór kandydatów, którzy opowiadają się za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej i współpracą z innymi państwami członkowskimi stanowi fundament i rację stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca uwagę na konieczność wyboru kandydatów, którzy gwarantują rządy prawa i przestrzeganie praworządności, a także dotrzymanie zobowiązań międzynarodowych przez Rzeczpospolitą Polską. Przestrzeganie prawa oraz wierność zobowiązaniom międzynarodowym stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego i buduje zaufanie zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Krajowy Zjazd Adwokatury apeluje do obywateli, aby w swoich wyborach brali pod uwagę również interesy przyszłych pokoleń. Podejmowane decyzje wyborcze będą miały wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń, sposób funkcjonowania państwa i systemu wymiaru sprawiedliwości.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje członków Adwokatury do szerzenia świadomości prawnej w społeczeństwie i informowania obywateli o znaczeniu udziału w wyborach oraz dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami konstytucyjnymi, wartościami europejskimi, prawami i wolnościami osobistymi, poszanowaniem praw mniejszości, pozostaniem Polski w Unii Europejskiej oraz gwarancją rządów prawa i przestrzegania praworządności.


Na podstawie: adwokatura.pl

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY

z dnia 16 czerwca 2023 r.