I po co ten cały Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury i zamieszanie wokół jego ważności ?

I po co ten cały Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury i zamieszanie wokół jego ważności ?

Sejm uchwalił zmiany w Prawie o adwokaturze ważne w czasie epidemii

9 grudnia 2020 r. rząd skierował do Sejmu autopoprawkę do projektu ustawy skierowanej do Sejmu w tym samym dniu (druk sejmowy 828 i 828 A), której zaproponowano następujący zapis:

1a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na 24 posiedzeniu Sejmu, w dniu 14 grudnia 20120 r. Sejm przyjął ustawę, w której sprawy dotyczące Adwokatury uragulował następująco:

  1. 3)  w art. 14ha:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), Krajowy Zjazd Adwokatury oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1b. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych odbywane w celach, o których mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288), oraz wybory przeprowadzane w ich trakcie mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1–1b, oraz uchwały podjęte w ten sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych.”,

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b:

„3a. Naczelna Rada Adwokacka określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim.

3b. Krajowa Rada Komornicza określa sposób odbywania posiedzeń oraz przeprowadzania wyborów, o których mowa w ust. 1b.”;

Przy okazji ustawa określiła też zasady postępowania wobec aplikantów, którzy nie przystąpili w 2020 r. do egzaminu. (Ale to już inny temat).

Tekst ustawy przekazany 17 grudnia 2020 r. do Senatu


Zastanawiające, czy Naczelna Rada Adwokacka wiedziała o rządowej autopoprawce i fakcie uchwalenia ustawy w dniu 17 grudnia 2020 r. (niepodobna mniemać, że nie) i czy o treści ustawy zostali poinformowani Delegaci uczestniczący w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka zabiegała o taką zmianę ustawodawczą a rząd skierował projekt do Sejmu bardzo późno w relacji do ogłoszonego już terminu XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury i konieczności wcześniejszego odbycia zgromadzń izbowych (do tego stopnia w ostatniej chwili, że odpowiedni zapis przedłożono Sejmowi w formie autopoprawki).

 

Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Senat, uzyskać podpis Prezydenta i zostać ogłoszona; ale nie należy się spodziewać, że nie wejdzie w życie. Rodzi się pytanie po co był Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury i wątpliwości co do ważności przyjętych na nim uchwał, skoro lada moment Naczelne Rada Adwokacka uzyska stosowne kompetencje do określenia sposobu działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie epidemii.

[su_button url=”https://adwokatmajewski.pl/2021/01/25/zgromadzenia-izb-adwokackich-od-jutra-wazne-bez-wzgledu-na-kworum/” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]USTAWA WESZŁA W ŻYCIE 26 stycznia 2021 r.[/su_button]