Dlaczego Gutowski

Dlaczego Gutowski

Dlaczego Gutowski

Podsumowanie kampanii wyborczej na stanowisko Prezesa NRA

Zaledwie kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury; a w zasadzie jego pierwszej, wyborczej części. Po raz pierwszy mieliśmy możność poznać przed wyborami kandydatów na stanowiska i funkcje w organach adwokatury i śledzić kampanie wyborcze kandydatów prowadzone w sieci. Czas na podsumowanie.

Relacjonując kampanie wyborcze kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej starałem się na portalu MacLawye® ograniczać do publikowania tekstów informacyjnych z zachowaniem zasady równego traktowania każdego z kandydatów. Nie było to łatwe z dwóch powodów. Po pierwsze intensywność kampanii wyborczych kandydatów w Internecie była zróżnicowana zarówno czasowo jak i jakościowo. Po drugie, dla zachowania dziennikarskiego obiektywizmu, nie chciałem ujawniać tak długo jak to możliwe, który z kandydatów (zarówno programowo jak i osobowościowo) przekonuje mnie najbardziej; kto z pięciorga kandydatów powinien – moim zdaniem – pokierować Naczelną Radą Adwokacką w najbliższej kadencji.

Dzisiejszy tekst ma odmienny, ocenny charakter. Jest oceną nie tylko programów ale i osobowości kandydatów, ich dorobku w dotychczasowej działalności samorządowej i zdolności realizacyjnej zaprezentowanych programów; jest tekstem subiektywnym, przedstawiającym argumenty, które przekonały mnie do uznania, że najlepszym wyborem dla Adwokatury Polskiej byłby wybór na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. prof. dra Macieja Gutowskiego.

Zacznę jednak przewrotnie od końca, czyli od oceny przeprowadzonej 2 marca 2021 r. samorządowej debaty kandydatów. Otóż odpowiedzi na nasuwające się pytanie: kto wygrał debatę udzielić się na da. Można by pokusić się o taką odpowiedź gdyby debata odbywała się w formule jeden na jeden. Przy pięciorgu kandydatach i przewidywalnych do bólu pytaniach zadanych kandydatom, ocena kto wypadł najlepiej byłaby po prostu stawianiem się w roli jurora tańca z gwiazdami. A nie o to chodzi. Debaty nie da się ocenić i z tego powodu, że oglądający mają zazwyczaj już wyrobioną opinię o kandydatach i ich programach przez co „swojego” kandydata oceniają preferencyjnie. 

Sądzę, że sama debata nie miała większego wpływu na ocenę kandydatów i podjęcie przez Delegatów na XIII KZA decyzji na kogo oddać swój głos. Pośrednio świadczy o tym także fakt, że mimo relatywnie dużej oglądalności (3182 wyświetlenia), w zasadzie na forach internetowych nie wywołała dyskusji a i oceny należały do rzadkości.

Biorąc zaś pod uwagę fakt, że pośród kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej jest jedna kobieta, byłoby nieelegancko twierdzić, że w debacie nie zaprezentowała się najlepiej.

Pani Mecenas adw. Joanna Parafianowicz, 

faktycznie prezentowała w debacie nad wyraz świeże spojrzenie na problemy adwokackie; a mimo to do swojej kandydatury mnie nie przekonała. Pani Mecenas od lat jest aktywna w Internecie, stworzyła internetowy portal Pokój Adwokacki, zajmuje się publicystyką adwokacką podejmując tematy proste ale i ważne dla codziennej praktyki wykonywania zawodu adwokata. I taki też był jej program wyborczy. Pani Mecenas akcentowała konieczność zajęcia się przez samorząd adwokacki tymi prostymi sprawami. Tyle tylko, że w swojej publicystyce Pani Mecenas Joanna Parafianowicz bywa kontrowersyjna i od czasu do czasu ma skłonność do popełnienia takiego tekstu, który niweczy wydźwięk tych, w których podejmuje tematy ważne. Nie można także zapominać, że Pani Mecenas była już Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i z członkostwa w toku kadencji zrezygnowała. I chociaż argumenty tej rezygnacji można przy pewnej dozie dobrej woli zrozumieć, nie była to postawa dobrze rokująca do pełnienia funkcji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Sądzę jednak, że Pani Mecenas przeprowadziła swoją kampanię w sposób, którym na nowo zbudowała sobie pozycję rzetelnej publicystki zwracającej uwagę na problemy Adwokatury.

Pan Prezes adw. Jacek Trela

Pan Prezes prowadził swoją kampanię z oczywistej pozycji urzędującego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ubiegając się o reelekcję. Gdy pod koniec grudnia ubiegłego roku w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Pan Prezes adw. Jacek Trela zakomunikował swój zamiar ubiegania się o reelekcję, powiedział: tak jak dotychczas będę prezesem, który bardziej skupia się na działaniu niż mówieniu o tym co zrobi. No i taki był zarówno program Pana Prezesa jak i Jego obecność w Internecie. W zasadzie całą kampanię Pana Prezesa adw. Jacka Treli można sprowadzić do hasła: żeby było tak jak było. 

Takie podejście urzędującego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do wyborów byłoby zrozumiałe gdyby ocena mijającej kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej w powszechnym odbiorze ogółu adwokatów była dobra. Tymczasem tak nie jest. Nie ma znaczenia czy ta ocena jest obiektywnie słuszna czy nie. Urzędujący Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w pewnym sensie personifikuje na sobie wszystkie zarzuty wobec Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie mnie oceniać jaki wpływ na działania (i zaniechania) Naczelnej Rady Adwokackiej miała osobowość Pana Prezesa ale za braki w należytej komunikacji, za niewłaściwą politykę informacyjną, ignorowanie wyrażanej przez większość środowiska adwokackiego opinii, Pan Prezes – zdaniem moim – ponosi osobistą odpowiedzialność. Dlatego – abstrahując już od prezentowanego przed adw. Jacka Trelę programu – uważam, że zmiana na stanowisku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej jest wskazana.

Niemniej zwrócić należy uwagę na fakt, że hasło, które przypisałem Panu Prezesowi: żeby było tak jak było, nie jest w wyborach – z punktu widzenia Jego kandydatury – pozbawione sensu. Taki pogląd bowiem reprezentuje niestety znaczna część środowiska adwokackiego.

Pan Dziekan adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Przyznaję, że z oceną kampanii i kandydatury Pana Dziekana adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego mam duży kłopot. Pan Mecenas określił swój program i prowadził kampanię pod hasłem: samorząd musi odzyskać zaufanie i serca adwokatów. Pozostając przy tej kardiologicznej metaforyce muszę przyznać, że program i wizja adwokatury prezentowana przez Pana Mecenasa Jarosława Zdzisława Szymańskiego jest bardzo bliska i mojemu sercu. Tyle tylko, że osobiście wiem, że to co jest bliskie mojemu sercu wcale nie musi być najlepsze dla Adwokatury Polskiej. Pan Mecenas w swoim programie pomieścił wiele propozycji odpowiadających na bieżące potrzeby adwokatów. Niemniej w Jego programie zabrakło wizji Adwokatury XXI wieku. Adwokatura się nie zmienia. Adwokatura już się zmieniła.

Mam też żal do Pana Mecenasa o sposób obecności w sieci. Na swojej stronie programowej Pan Mecenas zapowiedział: Już wkrótce kolejne rozszerzenia mojego programu. Zapraszam do śledzenia. Śledziłem dosyć dokładnie i tej konkretyzacji w Internecie (poza dwoma wpisami na fb, które n.b. na Maclawye® relacjonowałem) nie znalazłem. Dopiero w ostatnich dniach ukazały się na fb, siłą rzeczy bardzo skrótowe, hasła-deklaracje. Daleki jestem od przypisywania Panu Mecenasowi populizmu ale taka technika prezentacji (konkretyzacji) swojego programu wywołuje niestety takie wrażenie.

Adw. Przemysław Rosati

Pan Mecenas jest jedynym pośród kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, którego nie poznałem ani osobiście ani mailowo bądź telefonicznie. Swoją witrynę programową Pan Mecenas uruchomił najpóźniej pośród wszystkich kandydatów. Program skonstruowany dosyć sprawnie. I nic więcej. Relatywnie stosunkowo krótki staż w wykonywaniu zawodu adwokata przez Pana Mecenasa i prezentowanie opracowania dwóch petycji do Senatu jako swojego dorobku w pracy samorządowej, nie pozwalają mi na wysoką ocenę tej kandydatury. Tu zastrzeżenie; swoją opinię opieram wyłącznie oceniając obecność kandydata w sieci. pan mecenas Przemysław rosati prowadzi także kampanię spotkań z Delegatami na XIII KZA. Czy w dobie Internetu to wystarczy ? Z publicznych wypowiedzi Pana Mecenasa zapamiętałem tytuł Jego wywiadu jakiego udzielił Rzeczypospolitej: Adwokatura potrzebuje silnego przywództwa. Zgadzam się z tą tezą; i właśnie dlatego moim wyborem jest adw. prof. dr Maciej Gutowski !

Adw. prof. dr Maciej Gutowski

Zacznę od refleksji bardzo osobistej. Pana Dziekana adw. Macieja Gutowskiego znam od lat. Poznałem Go chyba zanim rozpoczął aplikację adwokacką. Gdy będziecie Państwo czytali moją ocenę Jego kandydatury w relacji do oceny pozostałych kandydatów, trzeba tę okoliczność brać pod uwagę (odróżniając ją wszakże od kumoterstwa, co postaram się wykazać argumentami).

Gdybym miał wybrać i wskazać jedną dominująca cechę Pana Mecenasa Macieja Gutowskiego nie tylko na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ale generalnie jako człowieka i adwokata – byłoby mi wybrać bardzo trudno – ale wskazałbym na pracowitość. Kierowanie dużą kancelarią adwokacką i codzienne wykonywanie zawodu adwokata tak w dużych negocjacjach gospodarczych jak i na sali sądowej, kierowanie przez dwie kadencje Wielkopolską Izbą Adwokacką i aktywny udział w pracach Naczelnej Rady Adwokackiej m.in. poprzez szefowanie komisji legislacyjnej a ostatnio kierowanie redakcją „Palestry”, praca naukowa i dydaktyczna, w tym potężny dorobek naukowy i cotygodniowy felieton prawno-polityczny w Rzeczpospolitej bądź DGP, budzą mój podziw i rodzą po prostu pytanie: jak On znajduje na to wszystko czas i siłę.

Zapewne ewentualny wybór na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej zmieni pola aktywności Pana Mecenasa ale jestem pewien, że ma to przemyślane, bo drugą z cech predestynujących Go do kierowania Adwokaturą Polską jest Jego umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.

W swojej dotychczasowej pracy samorządowej (pomijając bardzo dobrą ocenę kierowania jako Dziekan Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu) Pan Mecenas Maciej Gutowski potrafił prezentować poglądy w opozycji do stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej in gremio. Tak było gdy przeforsował przeprowadzenie ogólnopolskiej ankiety „Strategia dla Adwokatury” (kiedy to jeden z obecnych kontrkandydatów do stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, twierdził, że NRA nie może pytać adwokatów o zdanie, nie wiedząc jakich odpowiedzi adwokaci udzielą). Podobnie gdy jako jedyny sprzeciwiał się wydawaniu przez Naczelną Radę Adwokacką ogromnych pieniędzy na projekt „Zajrzyj do adwokata”, czy też przedstawiał koncepcję szkolenia aplikantów. I w moim odczuciu były to działania znacząco odmienne i właściwe w relacji do rezygnacji z członkostwa w Naczelnej Radzie Adwokackiej jaką wybrała Pani Mecenas Joanna Parafianowicz.

Warto wspomnieć, że adwokatom znane są poglądy adw. prof. dra Macieja Gutowskiego na bieżące przekształcenia systemu prawnego nie tylko z programu wyborczego ale także (a może przede wszystkim) z publikowanych od bez mała pięciu lat w tandemie z adw. prof. drem Piotrem Kardasem felietonów w Rzeczpospolitej i DGP, które stały się w pewnym sensie głosem Adwokatury w sprawach „dobrej zmiany na gorsze” jaką politycy fundują nam w wymiarze sprawiedliwości, felietonów jasno precyzujących adwokacki punkt widzenia, bez angażowania Adwokatury w spór polityczny.

W kampanii wyborczej na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. prof. dr Maciej Gutowski przedstawił bardzo rozbudowany i spójny program. Program metodologicznie opracowany niemal naukowo, co n.b. spotkało się z zarzutami (także moimi), że program ten jest zbyt „akademicki”. Tyle, że program ten został uzupełnionym czterema webinarami, zorganizowanymi w sposób absolutnie perfekcyjny, z możliwością zadawania pytań; z punktu widzenia informatycznego i komunikacyjnego o klasę przewyższającymi  webinary adw. Joanny Parafianowicz czy fb transmisję z wideokonferencji adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego.

Na koniec kampanii wyborczej otrzymaliśmy obszerny dokument o środkach realizacji celów programowych kandydata. Kampania wyborcza adw. prof. dra Macieja Gutowskiego była po prostu profesjonalna co nie tyle daje nadzieję a pewność, że równie profesjonalne będą Jego działania jeśli zostanie wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Mam nadzieję, że przytaczając argumenty dla których opowiadam się za wyborem adw. prof. dra Macieja Gutowskiego na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, nie uraziłem pozostałych kandydatów; przedstawiłem swoją subiektywną opinię w nadziei, że w oparciu o argumenty, podzielą ją Delegaci na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat


 

Kampania wyborcza dobiega końca. Bardzo dziękuję za to, że uczestniczyliście Państwo w moich webinarach oraz zapoznawaliście się z publikowanymi przeze mnie materiałami.
Dziś zapraszam do obejrzenia filmu, w którym mówię o tym, jak widzę adwokaturę po wyborach.

Maciej Gutowski