Adw. Jerzy Glanc kandydatem na stanowisko Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jerzy Glanc kandydatem na stanowisko  Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Z opublikowanej kilka dni temu oficjalnej strony NRA XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury dowiadujemy się, że poza Prezesem Jackiem Ziobrowskim kandydatem na stanowisko Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego jest także adw. Jerzy Glanc. To kolejne stanowisko w organach Adwokatury co do którego Delegaci na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury będą mieli realny wybór między kandydatami. (Na stanowisko Prezesa NRA kandyduje pięcioro adwokatów a na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury dwoje adwokatów).

Adw. Jerzy Glanc

Urodził się w 1957 r. w Gniewkowie, w ówczesnym województwie bydgoskim. Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjął pracę na tym Wydziale jako nauczyciel akademicki. W latach 1987–1990 był również członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UG jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych. Równolegle z pracą na uczelni odbywał aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką. Po egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Gdańsku w dniu 17.12.1991 r.

 W latach 1992-1995 był członkiem powołanej przez Naczelną Radzę Adwokacką Komisji ds. Ubezpieczenia Adwokatów od odpowiedzialności cywilnej, która opracowała zasady wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia do naszego systemu prawnego i objęcia nim wszystkich adwokatów wykonujących zawód.

W latach 1995–2013 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w której pełnił następujące funkcje:

– 1995–1998 przewodniczącego Komisji Kultury,

– 1998–2001 przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów,

– 2001–2004 członka Referatu Skarg,

– 2004–2007 wicedziekana ORA,

– 2007–2013 dziekana ORA w Gdańsku.

Od 1992 r. do chwili obecnej prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, był również egzaminatorem oraz przewodniczył komisjom przeprowadzającym egzaminy adwokackie w Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

W roku 2013 na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Katowicach został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej i jej członkiem pozostaje do chwili obecnej.

Od roku 2013 pełni funkcję Wiceprezesa NRA.

W latach 1992, 1995, 2001, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 był wybierany jako delegat Izby Gdańskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1992 r. w Krakowie pełnił obowiązki Przewodniczący Komisji Mandatowej.

Był inicjatorem i głównym organizatorem Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w 2010 r. w Sopocie.

W latach 1997, 2003, 2008, 2013 i 2020 był współorganizatorem Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym, które odbywały się na kortach w Sopocie i w Gdyni.

Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom 12 grudnia 2008 r., izbowe obchody 90–lecia Adwokatury Polskiej w Gdańsku zaszczycił swoją obecnością urzędujący Prezydent RP. Była to pierwsza w historii Adwokatury Polskiej obecność Prezydenta RP na oficjalnych uroczystościach adwokackich i podczas swojego wystąpienia Prezydent zapewnił, że dopóty dopóki adwokaci nie wyrażą na to zgody, nie zaakceptuje unifikacji samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Był inicjatorem i propagatorem współpracy środowisk prawniczych Pomorza oraz współpracy Pomorskiej Izby Adwokackiej z Hanzeatycką Izbą Adwokacką w Hamburgu.

W styczniu 2012 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Pomorskim w Gdańsku. Do jego zadań należało zorganizowanie tej komisji i kierowanie jej pracami.

Z przewodniczenia komisji zrezygnował w grudniu 2013 r. po wyborze na stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2005 r. wyróżniony został odznaką Adwokatura Zasłużonym.