Uchwały XII Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

W trakcie Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA, zabrakło – w moim odczuciu jako adwokata – dyskusji o integracji środowisk prawniczych i wspólnej odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości, jaką powinni ponosić sędziowie, adwokaci i prokuratorzy. W ramach prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości o integracji środowisk prawniczych piszę a artykule Wymiar sprawiedliwości i Konstytucja. Zapraszam Sędziów do dyskusji w oparciu o ten tekst.
Środowisko sędziowskie zapraszam do obejrzenia krótkiego (około 7 min.) video sprawozdania ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz skrótu dyskusji o zarobkach adwokatów i kosztach prowadzenia kancelarii adwokackich. Mniemanie o niebotycznych zarobkach adwokatów jest w dużej mierze mitem, kształtowanym w oparciu o przychody wielkich kancelarii prawniczych. Sytuacja materialna małych kancelarii poza Warszawą nie jest łatwa.
UCHWAŁY ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA zamieszczone są poniżej przeglądarki video.
(poczekaj na załadowanie video)
🙂

[vodpod id=ExternalVideo.737054&w=425&h=350&fv=]

_____________________________________________________________________________________
Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r.
w sprawie protestów
Sądy zgodnie z Konstytucją RP stanowią władzę równorzędną z ustawodawczą i wykonawczą. Tymczasem sędziowie traktowani są przez przedstawicieli władz politycznych w sposób przedmiotowy i lekceważący. Liczne uchwały i apele, często dramatyczne, przez nas podejmowane od Krajowej Rady Sądownictwa poprzez zgromadzenia ogólne sędziów po zebrania członków IUSTITII, są konsekwentnie ignorowane. Przedstawiciele rządu odmawiają z nami rozmów. Trzecia władza sprowadzana jest przez polityków do roli uciążliwego petenta. Oświadczamy, że sędziowie nie odstąpią od żądania przestrzegania Konstytucji. Nie jest naszym celem kierowanie protestu przeciwko społeczeństwu. Musimy jednakże zapobiec upadkowi polskiego sądownictwa, który niewątpliwie nastąpi, gdy wartościowi sędziowie porzucą ciężką, źle wynagradzaną i pozbawioną perspektyw służbę, odchodząc do innych zawodów prawniczych.
Apelujemy do wszystkich sędziów o udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Zapewniamy, że IUSTITIA będzie aktywnie uczestniczyć w obronie każdego sędziego, który przyłączy się do akcji Stowarzyszenia.
Wobec braku reakcji władz politycznych na zgłaszane przez sędziów postulaty – Zebranie Delegatów SSP IUSTITIA ogłasza ogólnopolską akcję protestacyjną w postaci:
I. solidarnego powstrzymania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych. W tym celu wzywamy wszystkich sędziów do składania zbiorczych pisemnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa do odmowy udziału w pracach komisji wyborczych.
II. periodycznego wyznaczenia „dni bez wokandy, poczynając od listopada 2008 r. w następujących dniach: 26-28 listopada 2008 r., 19-23 stycznia 2009 r., 23-27 lutego 2009 r., 23-27 marca 2009 r., 20-24 kwietnia 2009 r., 25-29 maja 2009 r. i 22-26 czerwca 2009 r., przy czym w razie dalszego ignorowania postulatów środowiska zobowiązuje Zarząd do zaostrzenia protestu, w szczególności wskazania dodatkowych dni, w których sędziowie nie będą wydawać orzeczeń.
W tym celu apelujemy do wszystkich sędziów RP o rozważenie zmiany terminów zaplanowanych wcześniej rozpraw i posiedzeń.
III. masowej akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości na podstawie z § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.
W tym celu Zarząd przygotuje w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały informację o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i prześle ją do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania wśród sędziów.
Zwracamy się do wszystkich sędziów o aktywny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. W czasie dni bez orzekania każdy sędzia powinien w ramach protestu powstrzymać się od prowadzenia rozpraw oraz wydawania na posiedzeniach niejawnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie. W tych dniach zajmijmy się pisaniem uzasadnień, przygotowywaniem się do rozpraw, samokształceniem. Każdy sędzia powinien jednak dołożyć najwyższej staranności, aby zostały załatwione przez niego sprawy niecierpiące zwłoki. W razie braku możliwości zmiany terminu rozpraw proponujemy odraczanie terminu ogłoszenia orzeczenia.
Jednocześnie Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podjęcia uchwały o zawieszeniu wskazanych wyżej form protestu na czas oznaczony, nie dłuższy niż do najbliższego Zebrania Delegatów, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów
My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, realizując statutowe cele stowarzyszenia, zwracamy się do wszystkich sędziów, którzy podzielają ideały sądownictwa prawdziwie niezawisłego, sprawnego i samorządnego, o aktywne włączenie się do działań zmierzających do naprawy obecnego stanu rzeczy. Celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA jest doprowadzenie do zmian ustawodawczych, które zagwarantują każdemu sędziemu warunki sprawowania urzędu odpowiednie do jego rangi ustrojowej. Chcielibyśmy uważać się za reprezentantów całego środowiska sędziowskiego i dlatego apelujemy do wszystkich sędziów RP o wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. Zjednoczeni i solidarni musimy udowodnić pozostałym dwóm władzom, że nie pozwolimy na dalsze deprecjonowanie naszej służby. Zwracamy uwagę, że poprzez niedofinansowanie sądownictwa, brak efektywnego rozwiązania kwestii naboru do
zawodu sędziego, podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, są naruszane konstytucyjne prawa obywateli. Sytuacja ta nas głęboko niepokoi. Powinna ulec radykalnej zmianie. Do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej apelujemy o uwzględnienie zgłaszanych przez nas postulatów. Zmierzają one do stworzenia silnego sądownictwa, niezbędnego w demokratycznym państwie prawa. Sprawne sądownictwo jest również niezbędne dla uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską należnej jej pozycji w Unii Europejskiej i realizacji prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Mając powyższe na uwadze Zebranie Delegatów postuluje:
1. wyodrębnienie budżetowe sądów powszechnych na wzór rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego oraz sądownictwa administracyjnego dla urzeczywistnienia zagwarantowanej Konstytucją RP zasady trójpodziału władzy;
2. ograniczenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i przekazanie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego;
3. przywrócenie sądownictwu atrybutów samorządności, poprzez zapewnienie wszystkim sędziom udziału w samorządzie sędziowskim i zwiększenie uprawnień samorządu;
4. ograniczenie zakresu kognicji sądów i nieangażowanie sędziów w rozstrzyganie spraw, które zgodnie ze standardami konstytucyjnymi mogłyby być rozstrzygane przez inne organy;
5. zapewnienie sędziom godnych warunków pracy, umożliwiających sprawne wymierzanie sprawiedliwości na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo,
zwłaszcza poprzez zreorganizowanie procesu zarządzania kadrami i poprawę warunków lokalowych;
6. stworzenie w wyniku debaty publicznej z udziałem sędziów właściwego modelu ich kariery zawodowej, zapewniającego jasne, czytelne i obiektywne kryteria awansu;
7. zmianę systemu wynagradzania sędziów w taki sposób, aby wynagrodzenie było kształtowane niezależnie od arbitralnych decyzji władzy politycznej i odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przy czym zasadnicze uposażenie sędziego sądu rejonowego nie powinno być mniejsze niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
8. odstąpienie od likwidacji tzw. awansu poziomego do czasu spełnienia postulatu z punktu 7;
9. zagwarantowanie przedstawicielom SSP IUSTITIA udziału w pracach nad nowym kształtem ustawy o ustroju sądów powszechnych,

Uchwała Nr 4/2/2008
XII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 25 października 2008 r.
w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych.
   Głęboko zaniepokojeni brakiem postępów w wykonaniu przez Rząd RP wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r., domagamy się niezwłocznego uregulowania w odrębnej ustawie sytuacji asesorów sądowych, którzy utracą prawo do orzekania z dniem 6 maja 2009 r.
    Postulujemy skrócenie okresu asesury i umożliwienie im otrzymania nominacji sędziowskiej do dnia 5 maja 2009 r. 
   Postulujemy także opracowanie przepisów zapewniających rzeczywiste wykorzystanie wiedzy i umiejętności egzaminowanych aplikantów sądowych na wykształcenie których Skarb Państwa poniósł znaczne wydatki, w szczególności poprzez otwarcie im drogi do wykonywania zawodu sędziego. 
Uchwała programowa
XII Wyborczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008r.
I. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do:
1) powołania zespołu problemowego do spraw opracowania projektu nowej ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych;
2) wystąpienia z inicjatywą stworzenia jednolitego prawa ustrojowego dla wszystkich sądów – tzw. „konstytucji sądów”;
3) podjęcia prac nad regulacją immunitetu cywilnego sędziów;
4) powołanie zespołu do spraw monitorowania postępowań dyscyplinarnych i postępowań o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej;
5) intensywniejszego wykorzystania istniejącej współpracy z EAJ, MEDEL i CCJE, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach – celem podjęcia wspólnych inicjatyw na forum europejskim w szczególności dążenie do zapewnienia sędziom polskim statusu gwarantowanego w prawie europejskim;
6) nawiązania kontaktów za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia z mediami zagranicznymi celem przybliżenia problemów polskiego sądownictwa opinii publicznej za granicą;
7) zorganizowania i koordynacji akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości w związku z § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, przyjętego przez Krajowa Rade Sadownictwa uchwałą z dnia 19.02.2003 (uchwała nr 16/2003); w tym celu zobowiązuje Zarząd przygotuje w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały informację o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i prześle ją do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania;
8 ) przygotowania pisemnej diagnozy sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości celem jej przedstawienia delegacji EAJ podczas wizyty w listopadzie bieżącego roku;
9) zwrócenia się do Krajowej Rady Sądownictwa o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych likwidującej awanse poziome;
10) opracowania treści oświadczeń sędziów o odmowie udziału w pracach komisji wyborczych w kolejnych wyborach powszechnych – oraz określenia trybu i terminu ich składania oraz ich adresata;
11) przesłania uchwały w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sedziów do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Sprawiedliwości oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.
II. Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do zawieszenia akcji „bojkotu komisji wyborczych” oraz „tygodni bez wokand” na czas oznaczony nie dłużej niż do najbliższego Zebrania Delegatów, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze postulowane w uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Zebranie Delegatów zobowiązuje jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia do zaostrzenia form protestu, w przypadku nieprzedstawienia do dnia 30 kwietnia 2009 r. zaakceptowanych przez Radę Ministrów propozycji systemowego rozwiązania wynagrodzeń sędziowskich, uregulowanych w sposób niezależny od woli pozostałych dwóch władz i w wysokości gwarantującej spełnienie normy z art. 178 ust.2 Konstytucji.
III. Zebranie Delegatów rekomenduje ubieganie się przez Fundację Centrum Szkolenia Sędziów IUSTITIA o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
IV. Zebranie Delegatów apeluje do Oddziałów Stowarzyszenia o organizowanie spotkań z parlamentarzystami.
V. Zebranie Delegatów popiera prawną walkę sędziów i asesorów sądowych, którzy nie otrzymali nominacji sędziowskiej pomimo przejścia całej przewidzianej prawem procedury .