Stanowisko Prezydium NRA w sprawie wyborczej zapowiedzi PiS połączenia samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych

Stanowisko Prezydium NRA w sprawie wyborczej zapowiedzi PiS połączenia samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 21 września stanowisko, w którym w związku z pojawieniem się w ramach kampanii wyborczej zapowiedzi połączenia samorządów adwokackiego i radcowskiego w jeden samorząd, wyraża sprzeciw wobec takiej arbitralnej decyzji politycznej.

Prezydium NRA oświadcza, że sprzeciwia się realizacji tego postulatu oraz wskazuje, że:

  • połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego oraz samorządów tych zawodów zaufania publicznego na podstawie arbitralnej decyzji politycznej byłoby niezgodne z wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: zasadami demokratycznego państwa prawnego, zakazem nadmiernej ingerencji, ochroną praw nabytych, należytą ochroną zawodów zaufania publicznego, a także ochroną prawa własności;
  • realizacja tej zapowiedzi politycznej – wbrew twierdzeniom jej autorów – w żaden sposób nie poszerzy dostępu obywateli do profesjonalistów;
  • istnieje realna obawa, że idea łączenia obu samorządów będzie jedynie pretekstem do ich faktycznej likwidacji jako niezależnych wobec władzy publicznej organizacji reprezentujących osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, a przez to i obywateli oraz ich prawa i wolności. Zachodzi niebezpieczeństwo podporządkowania władzy publicznej, w tym Ministrowi Sprawiedliwości, kolejnego istotnego elementu wymiaru sprawiedliwości, jakim są niezależni, wspierani przez własne, autonomiczne samorządy zawodowe adwokaci i radcy prawni – analogicznie, jak stało się to z prokuratorami i ma miejsce wobec sędziów. Spowoduje to negatywne konsekwencje dla stanu praworządności w Polsce, w tym w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich, których gwarancją jest niezależność samorządów zawodów zaufania publicznego. Rodzić będzie również kolejne wątpliwości w zakresie respektowania przez Polskę porządku prawnego Unii Europejskiej.

Źródło:

adwokatura.pl

GP z 21 października 2023 r.