Senat podarował PiSowi trzecią kadencję

Senat podarował PiSowi trzecią kadencję

Połączone posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Przed posiedzeniem komisji Senatorowie stawiają sobie pytanie: odrzucić ustawę o SN albo ją poprawić ? Dla uniknięcia zarzutu blokowania środków z KPO skłaniają się do nieodrzucenia ustawy i wprowadzenia do niej poprawek. Tymczasem art. 69 Regulaminu Senatu daje Senatorom możliwość: odrzucić i poprawić. Można zrobić i jedno i drugie.

Ani przedstawicielka posłów inicjatorów ustawy ani minister Szymon Szynkowski vel Sęk, nie przybyli na połączone posiedzenie senackich komisji.

Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło krytyczną opinię o uchwalonej przez Sejm ustawie.

Prof. Marek Chmaj przedstawił opinię ekspertów Zespołu Doradów ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu; podkreślając, że istotą nowelizacji powinna być nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prof. Ryszard Piotrowski przedstawił opinię o realizacji przez ustawę “kamieni milowych”, stwierdzając, że ustawa jest nieknstytucyjna i nie realizuje celów “kamieni milowych” oceniając generalnie ustawę jako szkodliwą.

Senator Aleksander Pociej zwrócił uwagę, że w posiedzeniu nie uczestnicą nie tylko przedstawiciele wnioskodawców ale nieobecni są także przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przedstawiła negatywną opinię Sądu Najwyższego.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny stwierdził, że ustawa budzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjnej a nadto wywoła zdecydowanie negatywne skutki w funkcjonowaniu NSA jak i sądów powszechnych; wskazał nadto, że ustawa godzi w ideę sądownictwa dyscyplinarnego zawodów zaufania publicznego.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa wystąpiła w obronie procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa polemizując z wypowiedziami Prof. Marka Chmaja i Prof. Ryszarda Piotrowskiego, podzieliła jednak negatywną opinię o ustawie podkreślając, że jej ewentualne wejście w życie pogłebi chaos w wymiarze sprawiedliwości.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślił, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wymaga nowelizacji  natomiast procedowana ustaw jest niezgodna z Konstytucją, co znalazło wyraz w pisemnej opinii RPO.

Przedstawicielka rządu podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Karolina Rudzińska; podtrzymała argumenty przedstawiane w Sejmie oraz powołała się na opinie jakimi dysponuje rząd; zapowiedziała także, że jeśli procedury rządowe na to zezwalają rząd usodtępni te opinie (bo jak dotąd nikt ich nie widział).

Przedstawiciel OBWE podtrzymuje opinię złożoną na piśmie.

Przedstwiciele samorządów podnoszą problem transparentności przydziału środków europejskich; i chociaż w zasadzie twierdzą, że nie można kupczyć praworządnością, to jednak pieniądze są ważne a samorządy na te pieniądze czekają.

Teresa Kamińska ze Stowarzyszenia Sędziów Themis, stwierdziła, że nie można stawiać wyboru między pieniędzmi a praworządnością, przychyliła się do głosów domagających się od Senatu poprawienia ustawy; podnosi, że “dobra zmiana” czego się nie dotknie to psuje a Naczelny Sąd Administracyjny działający dobrze, tylko dlatego, że dotychczas go nie dotknęła, przyjęciem ustawy zepsuty zostanie.

Sędzia Waldemar Żurek podnosi, że poprawki Senatu zostaną odrzucone w Sejmie i apeluje aby odrzucić ustawę w całości. Był to w sumie jedyny tak wyraźny głos postulujący odrzucenie niekosntytucyjnej ustawy w całości.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia przychylili się do głosów krytycznych.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati przedstawił stanowisko wyrażone w opinii Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podkreślając i koncentrując się na konieczności poprawienia przepisów o sposobie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Przewodniczący  Senator Krzysztof Kwiatjowski przypomniał, że Senat złożył w Sejmie projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz wyraził nadzieję, że rząd przedłoży Senatowi pozytywne opinie o projekcie ustawy, które rzekomo posiada.

Obaj współprzewodniczący posiedzenia kilka razy podkreślili, że absolutnie wszystkie opinie i stanowiska organizacji wypowiedziały się krytycznie o uchwalonej ustawie i jej niekonstytucyjności, że nikt nie wyraził pozytywnej opinii.

W toku obrad nikt ani z opiniujących ani z Senatorów nie wspomniał o możliwości odrzucenia ustawy i jednocześnie skierowania poprawek w formie inicjatywy ustawodawczej Senatu w trybie art. 69 Regulaminu Senatu.

Ani Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senator Krzysztof Kwiatkowski ani Przewodniczący Komisji Praw Cłowieka Praworządności i Petycji Senator Aleksander Pociej, nawet nie zwrócili senatorom uwagi na możliwości jakie daje art. 69 Regulaminu Senatu.

Składająca wniosek o przyjęcie tekstu poprawek Pani Senator Gabriela Morawska Stanecka stwierdziła, że nie można zakładać z góry, iż poprawki Senatu w Sejmie zostaną odrzucone, bo przy takim założeniu praca Senatu nie miałaby sensu. Dwoje Senatorów nie zgodziło się z taką tezą jasno i precyzyjnie oświadczając, że przecież jest absolutnie pewne, że Sejm poprawki Senatu odrzuci. Komisja podjęła uchwałę o skierowaniu do Sejmu poprawek do ustawy w której zabrakło nawet poprawek o sposobie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa.

WNIOSKI KOMISJI

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości bez poprawek nie był zgłoszony w toku posiedzenia komisji i nie był głosowany. W związku z tym powstaje pytanie: czy na posiedzeniu plenarnym Senatu, Senatorowie deklarujący sprzeciw wobec ustawy i głosowanie za odrzuceniem ustway w całości bez poprawek, będą mogli wyrazić swoje zdanie. A jeśli wniosek taki zostanie zgłoszony w toku posiedzenia plenarnego Senatu, czy nie spowoduje konieczności skierowania ustawy sejmowej ponownie do komisji ?


Wnioski komisji zapewne zostaną przyjęte przez Senat jutro na posiedzeniu plenarnym. Nie sądzę aby którykolwiek z Senatorów złożył wniosek o odesłanie procedowanej ustawy do komisji, w celu sporządzenia uzasadnienia możliwości zastosowania art. 69 Regulaminu Senatu; ale byłoby ciekawie gdyby któryś z Senatorów zapytał senatora sprawozdawcę czy komisje w ogóle rozpatrywały możliwość zastosowania art. 69 Regulaminu Senatu i zamiast rozważać czy ustawę odrzucić albo poprawić, zastanowiły się nad tym czy nie można by ustawy odrzucić i poprawić

Dalsze losy ustawy są przewidywalne. Sejm poprawki Senatu odrzuci głosami PiSu i Solidarnej Polski. Ustawa wejdzie w życie w obecnej, najgorszej formie, niszcząc przy okazji Naczelny Sąd Administracyjny (może o to PiSowi szło od samego początku ?). Komisja Europejska zmęczona już Polską i szukająca jakiegokolwiek pretekstu do odblokowania środków z KPO, coś tam odblokuje. PiS triumfalnie oświadczy jak to dobrze, że odrzucił poselskie poprawki i wnioski Senatu. Pierwsza kasa wpłynie tuż przed wyborami.

Nie sądzę aby PiS podziękował opozycji za trzecią kadencję.

 

jmm

31 stycznia 2023 r. godz 22:30

Senat przyjął ustawę o SN z 14-a poprawkami. Poprawki mogą być odrzucone przez Sejm i wówczas ustawa (po pdpisaniu przez prezydenta) wejdzie w życie w wersji uchwalonej przez Sejm, która jest przedmiotem powszechniej krytyki ze strony instytucji i środowisk prawniczych.

MacLawye® o przebiegu prac legislacyjnych ustawy o SN