Prezydium NRA apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o SN

Prezydium NRA apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o SN
  • Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przyjętej dziś opinii, złożonej w ramach procesu legislacyjnego, apeluje do Senatu o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętej przez Sejm 13 stycznia br.
  • Uchwalona przez Sejm RP ustawa nie usuwa dotychczasowych uchybień i obowiązujących wątpliwych konstytucyjnie rozwiązań legislacyjnych.
  • Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do nowelizacji ustawy o SN, na wypadek nieodrzucenia ustawy w całości przez Senat.
  • Prezydium apeluje także do Senatu RP o podjęcie prac nad zmianą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w taki sposób, aby 15 sędziów – członków tej rady, było wybieranych bez udziału władzy ustawodawczej.
  • 15 sędziów – członków tej Rady – wybierać powinni przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: po 3 sędziów – członków KRS, powinna wybierać Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie.
  • Opinię w tym zakresie kierowaną do Senatu RP Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło przyjmując uchwałę 19 stycznia 2023.

W uchwale Prezydium NRA postanawia zwrócić się do Senatu RP o odrzucenie uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium NRA przypomina, że przypisanie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu kompetencji do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, a także w sprawach immunitetowych, jest sprzeczne z art. 184 Konstytucji RP.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wskazuje, że pozbawione podstaw jest  rozdzielenie postępowań dyscyplinarnych sędziów od postępowań dyscyplinarnych pozostałych zawodów prawniczych oraz zawodów zaufania publicznego.
Prezydium wskazuje, że realizacja prawa do sądu w rozumieniu Konstytucji RP, Karty Praw Podstawowych czy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w odniesieniu do zawodów prawniczych oraz zawodów zaufania publicznego, następuje na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym.

Uzasadnione wątpliwości co do statusu Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, formułowane na kanwie braku możliwości zagwarantowania wymogów rzetelnego procesu sądowego, a także zapewnienia w każdym wypadku składu orzekającego ustanowionego ustawą, który będzie spełniać wymogi niezawisłości i bezstronności, powodują, że uchwalona przez Sejm RP ustawa nie usuwa dotychczasowych uchybień i obowiązujących wątpliwych konstytucyjnie rozwiązań legislacyjnych.

Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, gdyby Senat nie odrzucił tej ustawy w całości.

 

Źródło: adwokatura.pl


W pełni zgadzam się ze stanowiskiem Prezydium NRA. Także w zakresie w jakim Prezydium – alternatywnie do wniosku o odrzucenie ustawy w całości – proponuje uchwalenie poprawek. Zgadzam się z merytoryczną treścią proponowanych przez Prezydium NRA poprawek ale nie z proponowaną formą (w zasadzie proponując poprawki, Prezydium nie wypowiada się co do formy ich przyjęcia). Otóż zdaniem moim Senat powinien poprawki pomieścić w odrębnym senackim projekcie ustawy, i – korzystając z procedury określonej w art. 69 § 2 Regulaminu Senatu – przekazać Sejmowi projekt ustawy wraz z uchwałą o odrzuceniu uchwalonej przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym w całości. Między moim stanowiskiem a stanowiskiem Prezydium NRA nie ma sprzeczności. Postulat skorzystania przez Senat z art. 69 § 2 Regulaminu Senatu jest uzupełnieniem stanowiska Prezydium NRA w zakresie formy przyjęcia postulowanych poprawek; i – z tego co wiem  – zyskał aprobatę członków Prezydium NRA.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat

Czytaj szczegółowe uzasadnienie:

Art. 69 Regulaminu Senatu rozwiązaniem dylematu Senatorów w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym