Postulaty wobec NRA w procesie legislacyjnym nowelizacji KPC

27 czerwca 2018 r. na stronach RCL pojawiła się nowa wersja projektu nowelizacji procedury cywilnej. Nowa wersja projektu nie uwzględnia uwag adwokatów ani nie realizuje zapowiedzianego przez Ministra Zbigniewa Ziobrę wycofania się z propozycji podwyższenia opłat sądowych. Opublikowana wersja projektu zmian w procedurze cywilnej, jest wynikiem uzgodnień międzyresortowych oraz konferencji uzgodnieniowej. Trudno jest przewidywać czy ta wersja zostanie ponownie skierowana do konsultacji publicznych w trybie § 48 ust. 2 punkt 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów (to znaczy, czy nowa wersja będzie ponownie przesłana do zaopiniowania Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, która przedłożyła własną opinię do pierwotnego projektu). Wątpliwości biorą się stąd, że w dniu 27 czerwca 2018 r. Minister Sprawiedliwości przedstawił nową wersję projektu do ponownych konsultacji międzyresortowych, z pominięciem podmiotów społecznych.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że mInister Sprawiedliwości ma obowiązek w toku rządowego procesu legislacyjnego ustosunkować się do uwag zgłoszonych przez organizacje społeczne, którym przesłał projekt do zaopiniowania. Mówi o tym wprost § 43 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 43. Organ wnioskujący zajmuje stanowisko wobec:

uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu dokumentu rządowego;
uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej;
opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów;
opinii innych podmiotów, do których skierował projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania.

Ponieważ nowa wersja projektu nowelizacji procedury cywilnej, nie tylko nie uwzględnia, ale w ogóle nie odnosi się do uwag zgłaszanych dotychczas przez adwokatów, należałoby podjąć działania, które wymogłyby na Ministrze Sprawiedliwości przedłożenie odpowiedniego, uzasadnionego odniesienia się do tych uwag. Co więcej Naczelna Rada Adwokacka powinna domagać się od Ministra Sprawiedliwości skorzystania z kompetencji określonej w § 44 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 44.

1. Organ wnioskujący może zorganizować konferencję uzgodnieniową, jeżeli uzna, że jej przeprowadzenie przyczyni się do właściwego prowadzenia uzgodnień lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych uwag.

2. Do udziału w konferencji uzgodnieniowej organ wnioskujący jest obowiązany zaprosić przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu dokumentu rządowego w ramach uzgodnień, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2, lub opinio-wania, o którym mowa w § 38.

3. Zapraszając na konferencję uzgodnieniową, organ wnioskujący nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie albo konieczność wyjaśnienia. W takim przypadku organ wnioskujący nie ma obowiązku przedstawiania odrębnego stanowiska, o którym mowa w § 43 pkt 1 i 4, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

Trudno byłoby Ministrowi Sprawiedliwości uzasadnić stanowisko, że adwokaci nie mają nic do powiedzenia w sprawie przepisów regulujących procedurę cywilną. Natomiast Zarówno Naczelna Rada Adwokacka jak i zainteresowani adwokaci, nie powinni ograniczać się do przedłożenia swoich opinii a powinni domagać się odpowiedniej reakcji Ministra Sprawiedliwości, w tym zajęcia stanowiska, które wykaże, że z ich opiniami w ogóle się zapoznał. Bo na razie nowa wersja projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego opublikowana 27 czerwca 2018 r. sprawia wrażenie jakby w ministerstwie sprawiedliwości uwag adwokackich nikt nie przeczytał.

Nawet jeśli Minister Sprawiedliwości nie prześle nowej wersji projektu Naczelnej RAdzie Adwokackiej do ponownego zaopiniowania, nawet jeśli nie zareaguje na wniosek o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem adwokatów, Naczelna Rada Adwokacka oraz Izba Łódzka, która przestawiła własną opinię, powinny odnieść się do nowej wersji projektu wskazując na niebezpieczeństwa jaki propozycje ministerialne stwarzają. To bardzo ważne aby w Sejmie można się było na te opinie powoływać.

Jaki będzie skutej takich działań trudno powiedzieć, skoro aktualnie opublikowana wersja projektu nowelizacji nie uwzględnia własnych zapowiedzi Ministra Sprawiedliwości, który był oświadczył, że ministerstwo wycofa się z proponowanych podwyżek opłat sądowych a w nowej wersji nowelizacji zapowiedź ta nie jest zrealizowana.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat

[button title=”Artykuły na temat nowelizacji KPC w Magazynie LOBBING™” width=”100%” url=”http://maclawyer.nazwa.pl/lobbing/tag/kpc/” urlnewwindow=”1″ bgcolor=”#9c859e”]