Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i ustalanie z urzędu numeru PESEL pozwanego przez sądy

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i ustalanie z urzędu numeru PESEL pozwanego przez sądy

Pozytywne ustosunkowanie się Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wniosku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej miałoby wręcz symboliczne znaczenie dla pokazania solidarności środowisk prawniczych w walce z nieodpowiedzialną legislacją Sejmu i Senatu.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Andrzej Zwara, zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego, nakładającej na sądu obowiązek ustalania z urzędu numerów PESEL pozwanych we wszelkich rodzajach postępowań sądowych.

Naczelna Rada Adwokacka protestowała przeciwko projektowi nakazjuącemu podawanie numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym i nowelizacji art. 126 § 2 KPC który określa wymogi formalne pierwszego pisma procesowego.

W wyniku działan Naczelnej Rady Adwokackiej, Senacka Komisja Ustawodawcza zmieniła uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej nowelę w ten sposób, że w miejsce obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego, jako wymóg formalny pierwszego pismam procesowego, nakazała podawanie numeru PESEL powoda (co jest nikomu do niczego niepotrzebne). Jednocześnie Komisja Ustawodawcza Senatu wprowadziła do tekstu noweli nowy przepis, nakazujący ustalanie z urzędu przez sąd numeru PESEL pozwanego w każdym rodzaju postępowania sądowego. I ten przepis wydaje się zbędny skoro przepisy nie przewidują podawania w orzeczeniu końcowym numerów PESEL stron. Przepis wprowadzony przez Komisję Ustawodawczą Senatu nie był poddany trzem czytaniom w Sejmie i wykroczył poza materię prawną uchwalonej ustawy.

Wobec wątpliwości czy Naczelna Rada Adwokacka ma legitymację bierną do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją uchwalonej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o rozważenie złożenia takiego wniosku. Adwokatura wykazała w ten sposób swoją konsekwencję w walce ze “złą legislacją”. W swoim wystąpieniu Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego byłoby przestrogą dla polityków przed uchwalaniem “złego prawa” w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Wobec uchwalonej noweklizacji protestuje także środowisko sędziowskie, co znalazło wyraz w uchwałach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej wnioski Naczelnej Rady Adwokackiej uwzględnione zostały jedynie częściowo. Rezygnacja z obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym jest bez wątpienia sukcesem NAczelnej Rady Adwokackiej. Niemniej poprawka zaproponowana w Senacie, zamiast pozostawienia bez zmian art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadziła – dla ratowania twarzy jednego posła i jednego urzędnika – przepisy zbędne i na dodatek uchwalone niekonstytucyjnie.

Pozytywne ustosunkowanie się Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wniosku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej miałoby wręcz symboliczne znaczenie solidarności środowisk prawniczych w walce z nieodpowiedzialną legislacją Sejmu i Senatu.

Nie można się godzić z taką legislacją.

Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej