Ostateczność i wykonalność orzeczenia arbitrażowego; skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

VideoPodcast można obejrzeć w znacznie lepszej jakości subskrybując go do programu iTunes, zobacz JAK TO ZROBIĆ ?
_____________________________________________________________________________________
[youtube=http://pl.youtube.com/watch?v=m4BlPeTrhpo]
_____________________________________________________________________________________

Postępowanie arbitrażowe jest – w zasadzie – jednoinstancyjne. Oznacza to, że w toku postępowania arbitrażowego od orzeczenia nie przysługuje apelacja ani inna forma odwołania, chyba że strony wyraźnie umówiły się, że postępowanie będzie dwuinstancyjne bądź stały sąd arbitrażowy, wskazany do rozstrzygnięcia sporu przez strony w zapisie, w swoim regulaminie przewiduje dwuinstancyjność postępowania. W regulaminach stałych sądów arbitrażowych nader rzadko spotyka się zasadę dwuinstancyjności.

Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; albo po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu arbitrażowego klauzuli wykonalności. odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Szczególnym środkiem wzruszenia wyroku sądu polubownego jest skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Skargę oprzeć można wyłącznie na ściśle, enumeratywnie wymienionych w k.p.c. podstawach. Sąd państwowy może uchylić wyrok sądu polubownego wtedy i tylko wtedy, gdy zaistniałą jedna z następujących przesłanek:

 

  • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis był nieważny lub utracił moc;
  • strona byłą nienależycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw;
  • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem lub wykracza poza zapis;
  • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem;
  • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wyroku był dokument podrobiony;
  • w tej samej sprawie zapadł między stronami wyrok sądu państwowego;
  • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy;
  • wyrok sądu arbitrażowego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego toczy się według odpowiedznio stosowanych przepisów o postępowaniu procesowym; zatem w jego toku przysługuje stronie apelacja jak i kasacja (o ile zachodzą warunki do złożenia kasacji).