Listopadowy numer Palestry poświęcony arbitrażowi

Listopadowy numer Palestry poświęcony arbitrażowi

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – ADR – są tematem listopadowego numeru czasopisma Adwokatury Polskiej “Palestra”.

W numerze Czytelnik znajdzie artykuły:

  • ADR – Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – wprowadzenie – adw. Ewy Stawickiej, redaktor naczelnej “Palestry”
  • Zapis na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa) i klauzule hybrydowe – dr Magdaleny Makieły
   Prawo właściwe dla pełnomocnictwa oraz formy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż – dr. Piotra Rodziewicza
  • Skutek niepodniesienia zarzutu braku właściwości sądu polubownego w czasie trwania postępowania arbitrażowego – dr. Macieja Durbasa
  • Pomoc sądu powszechnego w postępowaniu dowodowym sądu polubownego a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych – dr Bereniki Kaczmarek-Templin
  • Czy sąd rejonowy może zbadać cel złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w postępowaniu pojednawczym? –  Antoniego Żukowskiego.

źródło: adwokatura.pl

 

Palestra. 11/2022

 

Dobra wola stron jest potrzebna zarówno przy wchodzeniu w różnego rodzaju relacje cywilnoprawne i gospodarcze, jak i przy rozwiązywaniu sporów, które mogą się pojawić. Mechanizmy określane zbiorczym anglojęzycznym skrótem ADR – Alternative Dispute Resolutions, czyli alternatywne metody rozwiązywania sporów – w szczególnie dużym stopniu bazują na koncyliacyjnym nastawieniu podmiotów, między którymi pojawiła się kontrowersja.

Sądownictwo arbitrażowe zostało prawnie uregulowane po raz pierwszy w V wieku p.n.e. w Rzymie. Pojęcie „zapis na sąd polubowny” bierze swój początek właśnie z antycznej regulacji.

Obecnie oprócz sądownictwa polubownego do ADR zalicza się również wszelkiego rodzaju mediacje, a także różnorakie pozasądowe sposoby zawarcia ugody. (…)

W wymiarze lokalnym sądy arbitrażowe oferują specjalny tryb rozstrzygania spraw cywilnych poza sądownictwem państwowym – między stronami, które umownie wykluczyły z danej sprawy udział wymiaru sprawiedliwości. (…)

Ewa Stawicka
Redaktor naczelna miesięcznika „Palestra”