Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, złożony przez posłów Kukiz’15

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, złożony przez posłów Kukiz’15

17 lipca 2019 r. został formalnie wniesiony do Sejmu przez posłów Kukiz’15, zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwirząt.

Deklarowanym celem  projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt jest uzupełnienie ustawy o brakujące obecnie przepisy określające procedurę zwrotu czasowo odebranych zwierząt właścicielom w sytuacji gdy zostaną uniewinnieni, sprawa zostanie umorzona lub wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego lub gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję o odmowie czasowego odebrania im zwierząt, oraz uzupełnienie ustawy o przepisy zabezpieczające właścicieli i opiekunów zwierząt przed egzekwowaniem od nich kosztów czasowego odebrania im zwierząt w sytuacji gdy odebrani e zwierząt okaże się bezpodstawne, a więc w sytuacji uniewinnienia, umorzenia postępowania lub wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Projekt eliminuje także rażącą niesprawiedliwość wynikającą z aktualnego brzmienia art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, który w obecnym brzmieniu kosztami czasowego odebrania zwierzęcia obciążał każdorazowo jego właściciela, także w sytuacji, kiedy został on uniewinniony, a nawet gdy to nie właściciel był osobą oskarżoną w danym postępowaniu, a także w sytuacji, gdy odbiór zwierzęcia okazał się bezpodstawny.

Reasumując, celem projektu jest wyeliminowanie stanu prawnego dopuszczającego do dyskryminacji właścicieli zwierząt, wynikającej z braku symetrii przepisów, gdyż obecnie istnieją przepisy pozwalające przy podejrzeniu niewłaściwego traktowania zwierząt na natychmiastowe odebranie zwierząt właścicielowi (art. 7 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3), natomiast brak jest przepisów, które umożliwiałyby właścicielowi równie sprawne odzyskanie zwierząt stanowiącyc h jego własność, gdy czasowy odbiór zwierząt okaże się bezpodstawny, a zarzuty nie zostaną potwierdzone w postępowaniach czy to administracyjnych czy karnych.

Projekt jest zgodny z kierunkami zmian postulowanymi w Stanowisku Zarządu Głównego ZKwP do projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 5 lutego 2019 r.

Nasuwa się jednak nieodparcie pytanie jaki jest cel złożenia projektu poselskiego na trzy miesiące przed końcem kadencji Sejmu wobec zasady dyskontynuacji procesu legislacyjnego; i prosta odpowiedź, próba “kupienia” progu wyborczego w wyborach jesienią 2019 r.

Niemniej projekt może być wykorzystany przy opracowywaniu nowych projektów w przyszłej kadencji Sejmu RP.