Bezzasadne wnioski prokuratury o aresztowanie adwokatów

Bezzasadne wnioski prokuratury o aresztowanie adwokatów

Szczecińska palestra protestuje przeciwko metodom prokuratury wobec adwokatów.

W sobotę Szczecińska Izba Adwokacka podjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła działania procesowe prokuratury wobec członków Izby.

Zgromadzenie szczecińskiej palestry podkreśla, że o naruszaniu prawa świadczą ostatnie wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata, które uznane zostały przez sądy za bezzasadne.

W związku z takim stanowiskiem Izby oświadczenie do mediów wysłał adw. Piotr Dobrołowicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie:

Dlaczego szczecińscy adwokaci traktowani są wyjątkowo przez tutejsze prokuratury?

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przez Kodeks postępowania karnego. Powinno być stosowane absolutnie wyjątkowo. Tak jak inny środek zapobiegawczy – zawieszenie w wykonywaniu zawodu, które jest dotkliwym ograniczeniem praw i wolności podejrzanego, a w przypadku adwokata z jednej strony oznacza pozbawienie go możliwości zarobkowania, z drugiej – pozbawienie ochrony prawnej jego klientów.

Z opublikowanych w ostatnim czasie przez Prokuraturę Krajową danych wynika, że sądy uwzględniają ok. 90 % wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Stanowić to ma potwierdzenie wysokiej jakości działań prokuratury w tej materii.

Jak wygląda sytuacja w Szczecinie – w sprawach zatrzymywanych adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej, nagłaśnianych wielokrotnie przez media? Zupełnie odmiennie.

Tu, w ostatnich czterech latach, skuteczność wniosków o areszt składanych przez szczecińskie prokuratury wobec tutejszych adwokatów jest diametralnie inna od przytaczanych ogólnych wyników krajowych i wynosi 0 %.

Z posiadanych przez izbę danych wynika, że w 2019 r. jednostki prokuratury wyższego rzędu w Szczecinie wystąpiły z trzema wnioskami o areszt wobec szczecińskich adwokatów, w 2021 r. z jednym wnioskiem, a w marcu 2023 r. z dwoma. W tych sześciu łącznie przypadkach, dotyczących pięciu adwokatów (w stosunku do jednego wnioski takie były składane dwukrotnie, w dwóch różnych sprawach), w pięciu sądy prawomocnie ani razu nie zastosowały tymczasowego aresztowania (szósta, ostatnia ze spraw jest jeszcze procedowana w postępowaniu zażaleniowym – sąd I instancji nie uwzględnił wniosku prokuratury).

Co więcej w czterech z tych spraw, dotyczących czterech szczecińskich adwokatów, sądy wręcz uznały, że nie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Tylko w dwóch sprawach (dotyczących tego samego adwokata) sąd takie prawdopodobieństwo przyjął, uznając jednak, że areszt nie jest potrzebny.

Z kolei w ostatnich dwóch latach szczecińskie prokuratury decydowały się na zastosowanie wobec adwokatów należących do naszej izby środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu dwukrotnie, ostatnio w lutym 2023 r. I dwukrotnie sądy go uchylały. Należy dodać, że środek taki prokuratura zastosowała wobec adwokata kolejny raz w ostatni piątek, raptem dzień po uchyleniu w stosunku do niego przez sąd tymczasowego aresztowania. Adwokatura będzie bacznie monitorować, czy i tym razem środek ten zostanie uchylony na skutek sądowej kontroli.

Dlaczego tutejsze prokuratury składają wobec adwokatów niezasadne wnioski o areszt? Dlaczego decydują się, jak się następnie okazuje bezzasadnie, zabierać im prawo do wykonywania zawodu? To wszystko nie tyle niepokoi, co wręcz bulwersuje adwokaturę i budzi emocje po stronie każdego szczecińskiego adwokata.

W ostatnią sobotę, 15 kwietnia 2023 r., podczas corocznego Zgromadzenia Szczecińska Izba Adwokacka podjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła działania procesowe podejmowane przez organy ścigania wobec członków izby w ostatnim czasie, które w toku następczej kontroli przez sądy zostały ocenione jako jednoznacznie nieuzasadnione. Adwokaci, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, którego istotą jest ochrona praw człowieka i obywatela – w tym realna realizacja przysługującego każdemu prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu karnego – nie mogą być obiektem nieuzasadnionych działań ze strony organów państwa. Dotyczące członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej ostatnie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata, które uznane zostały przez sądy za bezzasadne, dowodzą zdaniem Zgromadzenia SIA, iż organy ścigania w sposób jawny naruszają prawa tak adwokatów, jak i osób, które im powierzyły obronę. Zgromadzenie SIA podkreśliło również w treści uchwały, że przypadki nieprawidłowego postępowania prokuratorów wobec adwokatów mogą nosić znamiona co najmniej deliktów dyscyplinarnych.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adw. Piotr Dobrołowicz”


Już sam wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec adwokata, wzbudza zainteresowanie mediów i – zazwyczaj – jest szeroko relacjonowany, najczęściej bez obiektywnego komentarza. Jest oczywiste, że takie informacje negatywnie wpływają na wizerunej Adwokatury Polskiej i zawodu adwokata jako takiego. Dlatego niezbędne jest wsparcie Szczecińskiej Izby Adwokackiej i działań Dziekana Piotra Dobrołowicza, przez Naczelną Radę Adwokacką. Stosowna uchwała NRA powinna być podjęta na najbliższym – majowym – posiedzeniu plenarnym. Ale uchwała to za mało. Należy – moim zdaniem – śledzić doniesienia medialne o wnioskach prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec adwokatów i w oparciu o Prawo prasowe domagać się od mediów odpowiednich sprostowań jeśli arezt zastosowany nie zostanie.

Bo cel prokuratorów jest oczywisty: tym celem jest wywołanie negatywnego wizerunku Adwokatury Polskiej i adwokatów !