Adw. Mikołaj Pietrzak ponownie Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Adw. Mikołaj Pietrzak ponownie Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Zakończyły się wybory Dziekana ORA w Warszawie podczas Zgromadzenia Warszawskiej Izby Adwokackiej. W wyborach wzięło udział 3 945 z 5 550 uprawnionych, czyli… 71%

Dziekanem ORA wybrany został ponownie adwokat,

Mikołaj Pietrzak,

który otrzymał 2 121 głosów czyli 53,76 % głosujących


Adw. Mikołaj Pietrzak, Wspólnik w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od listopada 2016 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od 2010 do 2016 r. był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur, w 2018 r. i 2019 r. przewodniczącym tej Rady.

Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Autor publikacji z zakresu procedury karnej, etyki, deontologii zawodu adwokata i tajemnicy adwokackiej.

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair TrialsInternational. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Jest członkiem komitetu ds. obrony samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym i został wpisany na listę adwokatów przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Jest jednym z założycieli i członków zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Był koordynatorem programu „Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością”, prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, członkiem Zespołu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Torturoraz członkiem Rady Programowej Amnesty International Polska.

Włada biegle językiem angielskim i posiada dobrą znajomość języka francuskiego.

OSIĄGNIĘCIA:

Indywidualne:

Laureat licznych nagród przyznawanych za działalność prawniczą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, w tym nagrody im. Edwarda Wende oraz nagrody CCBE Human Rights Award. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Trzy razy został wyróżniony w rankingu Rzeczpospolitej tytułem najlepszego prawnika w kategorii prawo karne dla biznesu. Zaklasyfikowany w europejskim rankingu Chambers Europe w kategorii najlepszych polskich prawników zajmujących się prawem karnym w biznesie.

Sukcesy mijającej kadencji:

TAJEMNICA ADWOKACKA

W trakcie upływającej kadencji interweniowaliśmy ponad 200 razy w obronie tajemnicy adwokackiej, wspierając członków naszej Izby, którzy spotkali się z próbami naruszenia lub obejścia tajemnicy adwokackiej – przede wszystkim ze strony organów państwa. Nasza procedura reakcji na przypadki zagrożenia dla tajemnicy zawodowej adwokatów stała się wzorcem przyjętym przez NRA, rekomendowanym innym izbom.

SOLIDARNOŚĆ W CZASACH PANDEMII

Szczególnie dumny jestem z tego, że w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, udało nam się przeznaczyć ponad 700 tysięcy złotych na bezpośrednią pomoc finansową adwokatom i aplikantom, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Ograniczyliśmy wydatki, aby przygotować się na konieczność systemowego i długofalowego wsparcia członków Izby odczuwających skutki kryzysu.

BUDŻET IZBY BEZ DEFICYTU

Ustabilizowaliśmy sytuację finansową i organizacyjną Izby. Dzięki przyjętej przez nas polityce finansowej, po raz pierwszy od wielu lat zbilansowaliśmy budżety naszego samorządu, tak by skończyć z trwającym latami deficytem. Dzięki konstruktywnej współpracy z NRA i innymi izbami trzy razy zredukowaliśmy składkę na rzecz NRA, sprawiając, że większe środki pozostały w naszej Izbie. Tak jak zapowiadałem w 2016 r., rozpoczęliśmy i przeprowadziliśmy remont naszej izbowej nieruchomości przy ul. Lekarskiej 7, gdzie teraz znajduje się adekwatna do potrzeb siedziba Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego. Jestem dumny, że udało nam się pozyskać na ten remont dotację unijną w wysokości ponad 350 tysięcy złotych.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Zintensyfikowaliśmy nasze działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Postawa Adwokatury i samorządu adwokackiego wobec kwestionowania fundamentalnych dla naszego zawodu zasad i wartości, w tym niezależności sądownictwa, rządów prawa i proceduralnej ochrony praw i wolności sprawiła, że wzmocniliśmy wizerunek Adwokatury jako strażniczki konstytucyjnych wartości. Dzięki naszej aktywności staliśmy się ważnym partnerem dla innych samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji pozarządowych.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zawarliśmy umowy partnerskie z wieloma organizacjami międzynarodowymi i samorządami adwokackimi w innych krajach m.in. z Paryską Izbą Adwokacka, Law Society of England and Wales, Bar of England and Wales, aby budować sieć wsparcia, na którą będziemy mogli liczyć w razie konieczności obrony praw adwokatów i niezależności Adwokatury oraz by stwarzać naszym adwokatom nowe możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym.


Nagranie archiwalne z 2017 r.

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/OGGL-3zZwBU” width=”1140″ height=”740″ autoplay=”yes” loop=”yes” rel=”no” playsinline=”yes” title=”MIKOŁAJ PIETRZAK O KONSTYTUCJI”]