Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 lutego 2021 r. przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ORA w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r.:

Projekty uchwał i zgłaszanie kandydatur do władz samorządowych – do 7 lutego 2021 r.

Projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie projekty pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane, w tym również nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia. O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

Zgłoszenia kandydatur na każde stanowisko lub do określonego organu przyjmowane będą na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata na piśmie, że przyjmuje kandydaturę – w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie, w tym również podczas Zgromadzenia, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O chwili wpłynięcia zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i zasada ta odnosi się również do zgłoszeń przesłanych listownie.

Zdalny tryb Zgromadzenia

Tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się  13 lutego 2021 r. w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a Państwa obecność jest obowiązkowa. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, które rozesłane zostało 29 stycznia 2021 r.

W zawiadomieniu proponowany porządek obrad (pobierz w formacie .pdf)

Odśwież stronę, poczekaj na załadowanie przeglądarki Issuu i czytaj na ekranie monitora:


 

[su_button url=”https://www.facebook.com/Okręgowa-Rada-Adwokacka-w-Poznaniu-285814438292961″ target=”blank” style=”soft” background=”#959a86″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]PRZEGLĄDAJ PROFIL ORA w POZNANIU na FB[/su_button]


Dla wytchnienia obejrzyj grafikę komputerową bez związku z prawem, adwokaturą i zgromadzeniem: