Uchwała ORA w Katowicach przeciwko likwidacji znaków opłaty sądowej – podziękowania i opinie

ORA w Katowicach na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2012 r. zajęła stanowisko, odnoszące się do planów likwidacji znaków opłaty sądowej. Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach była dzisiaj prawdziwym “newsem” wszystkich liczących się pism prawniczych w Polsce. O uchwale poinformowała Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni. Na facebook’owym forum dyskusyjnym adwokatów Polska Palestra, – gdzie od kilku tygodni trwa krytyczna dyskusja w sprawie pomysłu likwidacji znaków opłaty sądowej – ukazały się wpisy, dziękujące Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, za podjęcie uchwały. Po uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przerwał milczenie oficjalny portal informacyjny Adwokatury, adwokatura.pl informując, że w tym tygodniu Naczelna Rada Adwokacka ponownie skierowała do Ministra Sprawiedliwości opinię, sprzeciwiającą się proponowanym zmianom.

Dziękujemy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Uchwała  Okręgowej  Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji znaków opłaty sądowej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach  wyraża stanowczy sprzeciw,  wobec projektowanej zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  –   zakładającej całkowitą likwidację możliwości uiszczania opłat sądowych znakami opłaty.

Planowane wdrożenie elektronicznego sposobu uiszczania opłat sądowych za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Płatności,   nie powinno wiązać się z  rezygnacją z  najprostszej dla stron i pełnomocników formy wnoszenia opłat  sądowych,    szczególnie  popularnej w przypadku  drobnych,  nawet kilku złotowych opłat  kancelaryjnych,    za odpis orzeczenia lub kserokopię dokumentu z akt sprawy.

Likwidacja znaków realnie utrudni  stronom i pełnomocnikom wnoszenie opłat sądowych,    zmuszając,  bądź do uiszczenia opłaty w kasie sądu (często odległego ),    bądź też skorzystania z przelewu bankowego,  przekazu pocztowego – co dodatkowo wiąże się z  poniesieniem kosztów prowizji.

Wnoszenie opłaty przelewem,  bądź przekazem,  poza dodatkowymi kosztami,  wiąże się z koniecznością ustalenia numeru konta bankowego –  innego dla każdego sądu w całym kraju,  co obarczone jest,    w razie jakiejkolwiek pomyłki,   ryzykiem powstania negatywnych skutków procesowych,  związanych z brakiem prawidłowej opłaty od  pisma procesowego – np. odrzuceniem środka odwoławczego.

ORA w Katowicach podnosi,   że projektowana zmiana może  naruszać  Konstytucję RP,  w szczególności:

–  art. 45,    ograniczając  prawo do sądu,  poprzez takie ukształtowanie  kwestii technicznych związanych z wnoszeniem opłat,  że będzie to prowadziło do zmniejszenia liczby osób dochodzących swoich praw przed sądem,

– a także art. 84,  przez praktyczne przymuszenie  takich osób do ponoszenia dodatkowych  obciążeń  na rzecz innych podmiotów,  niż Skarb Państwa.

Podnoszone w ministerialnym  projekcie  argumenty o spodziewanych oszczędnościach związanych z likwidacją znaków sądowych,   zdają się wskazywać,   iż  planowana regulacja ma przede wszystkim na celu interes fiskalny Państwa  –  czego w żaden sposób nie można pogodzić z  fundamentalnym obowiązkiem Skarbu Państwa,  ponoszenia wydatków związanych z  funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Za Biuro Prasowe
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

adwokat
Roman Kusz

Źródło: http://www.adwokatura.katowice.pl/

Sądzę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby w ślad Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach poszły pozostałe okręgowe rady adwokackie. Co więcej, każda okręgowa rada adwokacka jest uprawniona do złożenia oficjalnego zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych. I dobrze by było, gdyby okręgowe rady adwokackie tak uczyniły.

Wykaz czynności lobbingowych podjętych w sprawie niedopuszczenia do likwidacji znaków opłaty sądowej >>>>