TK ponownie zajmie się stawkami za pomoc prawną z urzędu

TK ponownie zajmie się stawkami za pomoc prawną z urzędu

Już 20 grudnia Trybunał Konstytucyjny zajmie się aktualnym rozporządzeniem w sprawie ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu a konkretnie konstytucyjnością par. 17 dotyczącego opłaty w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia. Chodzi o opłatę w sprawie objętej śledztwem – która wynosi 300 zł, za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł i par. 4 ust. 2. zgodnie z którym ustalenie stawek w wysokości wyższej, a nieprzekraczającej 150 proc. tych określonych w rozporządzeniu może nastąpić z uwzględnieniem m.in. :
nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
wartości przedmiotu sprawy;
wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
W tej skardze wskazano, że kwestionowana norma prawna narusza m.in. art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, bowiem nie chroni praw majątkowych – w postaci prawa do wynagrodzenia za pracę – adwokata powołanego z urzędu, który otrzymuje wyłącznie część wynagrodzenia adwokata ustanowionego z wyboru. – Konstytucja w art. 64 ust. 2 wprowadziła wprost prawo do równej ochrony dla wszystkich – praw majątkowych, do których niewątpliwie należy prawo do wynagrodzenia za usługi świadczone przez adwokata powołanego z urzędu. Należy pamiętać, że wypłacona przez Skarb Państwa kwota wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu, nie stanowi faktycznie jeszcze jego wynagrodzenia, bowiem od tej kwoty płaci dodatkowo ZUS, podatek dochodowy oraz wszelkie inne koszty utrzymania Kancelarii oraz koszty w toku procesu na prawidłowe jego prowadzenie – wskazano. Autorzy podnoszą też niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej traktowaniu adwokata ustanowionego z urzędu i przyznanie mu wynagrodzenia na poziomie znacznie niższym niż za analogiczną pracę wykonaną przez adwokata na rzecz strony, która ustanowiłaby adwokata z wyboru. 
W Trybunale jest jeszcze jedna sprawa, do której swoje stanowisko chce przedstawić Naczelna Rada Adwokacka. Uchwałę w tej sprawie przyjęła na ostatnim prezydium podkreślając znaczenie problemu. Chodzi o stawki “urzędówek” zależne od wartości przedmiotu sporu.

Czytaj więcej na Prawo.pl

Żródło: prawo.pl

 

Aktualne jest pytanie: co z tego, że się zajmie skoro “jest zainfekowany bezprawnością” i utracił zdolność orzekania zgodnego z prawem ???

 

 

20 grudnia 2022 r.

Trybunał Konstytucyjny: adwokat z wyboru i z urzędu powinni zarabiać tyle samo