Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Mimo, że MacLawye® jest sceptyczny co do skuteczności tego typu inicjatyw, niejako z obowiązku publikuje komunikat o spotkaniu przedstawicieli samorządów prawniczych (oczywiście radcowie spotkanie zbojkotowali – i tak się to zaczyna a niczym kończy) Aby osiągnąć zamierzony cel i powstrzymać kolejne zamachy na samorządność adwokatów, konieczny jest potężny lobbing za który trzeba zapłacić; spotkania i apele na niewiele się zdadzą.

Z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji samorządów zawodów zaufania publicznego.
Podczas spotkania powołano wspólny zespół roboczy do wypracowania przyszłych działań samorządów zaufania publicznego, mających na celu dbałość o ochronę konstytucyjnych gwarancji niezależności samorządów oraz interes publiczny.
W trakcie prac forum omówiono m.in. kwestię szkolenia aplikantów, ze szczególnym podkreśleniem wagi zdobywania praktycznego doświadczenia w toku aplikacji prawniczych, tj. szkolenia w kancelariach, sądach i prokuraturach. Rozmawiano także o sytuacji prawnej i finansowej aplikantów.
Poruszono również kwestię projektu dojścia do zawodu sędziego. Krytycznie odniesiono się do obecnej formuły Centrum Szkolenia Kadr Sądowych i Prokuratorskich zaproponowanych w projekcie przez Ministra Sprawiedliwości.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenia Prokuratorów RP. Podczas spotkania powołano zespoły robocze. Została także przestawiona propozycja zakresu zagadnień, które będą przedmiotem dalszej dyskusji:
Tajemnica zawodowa – zakres ochrony w świetle prawa krajowego oraz II i III dyrektywy europejskiej dotyczącej zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z odniesieniem do sytuacji prawników pozostających w stosunku pracy
Stosunek pracy w zawodach prawniczych a niezależność zawodu prawnika
Zasady przepływu osób między zawodami prawniczymi
Aplikacje zawodowe – formuła organizacyjna, czas trwania, patronat
Sądownictwo dyscyplinarne – wzmocnienie organizacyjne pozycji sądownictwa dyscyplinarnego (propozycja koncepcji zmian Poa opracowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy NRA), skutki odpowiedniego stosowania postępowania karnego, rodzaje sankcji, wymiana informacji miedzy samorządami nt. prowadzonych postępowań
Model zawodów prawniczych (ilość i rodzaj zawodów, funkcja sędziego jako „Korony zawodów prawniczych”)
Ustalono ponadto, ze spotkania plenarne Forum odbywać się będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, zaś zespoły robocze przedstawią efekty swoich prac do końca roku.
Przedstawiciele samorządów krytycznie odnieśli się do części projektowanych przepisów podważających zasady działania zawodów zaufania publicznego (w tym projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).
Jednoznacznie stwierdzono także, że tego typu spotkania należy kontynuować, bowiem dają możliwość wymiany i porównania doświadczeń środowisk samorządów.
Podczas spotkania „Forum – Przyszłość Zawodów Prawniczych” przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych wystąpili do Premiera Donalda Tuska o spotkanie w możliwie szybkim terminie w celu przedstawienia władzom RP kluczowych problemów związanych z planowanymi zmianami systemu świadczenia usług prawnych oraz reformy wymiaru sprawiedliwości.