Przestępstwo wnioskowe i zasada owoców zatrutego drzewa

Przestępstwo wnioskowe i zasada owoców zatrutego drzewa

W związku z akcją Policji wobec studentów jednego z poznańskich akademików podejrzanych o piractwo komputerowe, powstaje pytanie, czy Policja dysponowała wnioskiem o podjęcie ścigania , czy też dysponowała jedynie “zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa”.
Jeżeli nie było wniosku, powraca problem zasady “owoców zatrutego drzewa” i obowiązywania tej zasady w polskiej procedurze karnej.

W polskim prawie nie obowiązuje zasada “owoców zatrutego drzewa”. Innymi słowy – dowód uzyskany niezgodnie z przepisami nadal jest dowodem i powinien być przez sąd oceniony. Są na to przykłady również w niedawnym orzecznictwie, które odnosi się do “owoców zatrutego drzewa”. Wyrok SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004r., sygn. II Aka 160/04: “Koncepcja „owoców zatrutego drzewa”, na która sąd I instancji się powołał, znajdująca oparcie w tzw. formalnej teorii dowodów, nie została przyjęta w polskim procesie karnym, gdzie obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Ta właśnie zasada nakłada na sąd obowiązek dokonania oceny wszystkich dowodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 7 k.p.k. (…) Przeprowadzenie w sposób ewidentnie wadliwy czynności okazania oskarżonego z udziałem osób przybranych – znanych świadkom dokonującym rozpoznania, nie zwalniało sądu merytorycznego od obowiązku dokonania oceny wiarygodności tego dowodu i przydatności dla czynionych ustaleń faktycznych”.

cyt. za Prawo.VaGla

Jednakże stosunek polskich sądów do zasady “owoców zatrutego drzewa” może się zmienić, po głośnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podtrzymującym decyzję o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Dr. Mirosława G. Sąd wyraźnie stwierdził, że zebrane w toku postępowania przygotowawczego dowody, zostały pozyskane nielegalnie i nie mogą myć dowodami a nawet przesłankami do zastosowania aresztu tymczasowego. Oby polskie sądy – wobec działań organów ścigania w ostatnim czasie, inspirowanych polityką ministerstwa sprawiedliwości – przyjęły tę zasadę za obowiązującą. Poprawiłoby to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa obywateli wobec nielegalnych działań Policji, z drugiej – w dłuższej perspektywie – poprawiło jakość pracy Policji i procesu karnego.

jmm

In Polish law does not apply to the “poisoned fruit trees.” In other words – evidence obtained contrary to the laws is still evidence, and should be reviewed by the court. Are also examples in the recent case law, which refers to “the fruits of poisonous tree.” Judgement in Katowice on 27 May 2004., Ref. Aka II 160/04: “The concept of ‘poisoned fruit trees,” on which the court of first instance is called, located in the so-called base. Formal theory of evidence, was not adopted in the Polish criminal trials, where the principle of free assessment of evidence. It is this principle requires the court is required to evaluate all the evidence in accordance with the directives contained in the Articles. 7 (…) Conduct Code of Criminal Procedure in a manner manifestly flawed presentation of defendant’s activities with the participation of foster – known witnesses dokonującym diagnosis, the court should not remove content from the obligation to assess the credibility of the evidence and usefulness to the factual findings made. “
Go to corporate website