Przed Krajowym Zjazdem Adwokatury

togalogoZbliża się Krajowy Zjazd Adwokatury. W środowisku dyskusja raczej mizerna. Ale w mediach pojawiają się głosy adwokatów, którzy zgłaszają różne oczekiwania i postulaty wobec Zjazdu. W tych wypowiedziach dużo jest zatroskania o przyszłość Adwokatury Polskiej. To zrozumiałe, wobec faktu permanentnego jej niszczenia przez obie rządzące Polską w ostatnich latach opcje polityczne. Starsi wiekiem i stażem adwokaci (do których i ja się zaliczam, co konstatuję z przykrością), kładą nacisk na konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia (tak jest przywrócenia a nie zachowania i wzmocnienia) tożsamości Adwokatury Polskiej. Ale poza zachowaniem tożsamości zawodu, zwraca się także uwagę na pauperyzację całego środowiska a zwłaszcza na bardzo ciężką sytuację materialną młodzieży adwokackiej, adwokatów rozpoczynających swoją praktykę po aplikacji.

Trudno mi oceniać czy postulaty zobowiązania nowo wybieranej na Krajowym Zjeździe Naczelnej Rady Adwokackiej aby podjęła działania zmierzające do zwiększenia udziału adwokatów w procesie legislacyjnym oraz działań, które ułatwią młodym adwokatom start w zawodzie, to jedynie hasła potencjalnych kandydatów na Członków NRA, czy wyraz autentycznej troski. No bo poza hasłami, konkretów brak.

Delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury nie jestem. Tym bardziej do Naczelnej Rady Adwokackiej się nie wybieram. Ale tak sobie myślę: zamiast postulować opracowanie całkowicie nowego projektu Prawa o adwokaturze (choć to ważne i pewnie w uchwale zjazdowej taki postulat się znajdzie), może by tak Krajowy Zjazd nową Naczelną Radę Adwokacką zobowiązał do konkretu. Ot takiej drobnej sprawy, która by łączyła w sobie element lobbingu w procesie tworzenia prawa i pomocy młodym adwokatom. Proponuję aby Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań zmierzających do zainicjowania a następnie uchwalenia następującej ustawy:

P R O J E K T

zgłoszony publicznie przed

Krajowym Zjazdem Adwokatury 2016 r.

(Projekt ustawy)

USTAWA

z dnia [………………….]

o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Po art. 76b. dodaje się art. 76c. w brzmieniu:

„Art. 76c.

1. Suma opłat z tytułu odbycia aplikacji adwokackiej może być odliczona przez adwokata, który rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w ciagu roku od ukończenia aplikacji adwokackiej, od przychodu osiąganego przez adwokata z tytułu wykonywania zawodu.

2. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1. adwokat może dokonywać miesięcznie przez okres trzech lat w wysokości 1/36 sumy opłat z tytułu odbycia aplikacji adwokackiej.”.

Art. 2.

  1. Ustawę stosuje się także do adwokatów, którzy ukończyli aplikację adwokacką w okresie 36 miesięcy poprzedzających jej wejście w życie i rozpoczęli wykonywanie zawodu w ciągu roku od ukończenia aplikacji adwokackiej.
  2. Adwokaci, o których mowa w ust. 1 dokonują pierwszego odpisu o którym mowa w art. 76c. ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, w pierwszym miesiącu po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

***

Szanowni Koledzy Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury, Szanowni Koledzy Kandydaci na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; do dzieła !!! Projekt macie gotowy. Myślę, że uzasadniać go nie trzeba.

*

A jeśli nowa Naczelna Rada Adwokacka będzie potrzebowała lobbysty, to zgłaszam się pro bono    🙂

Jerzy Marcin Majewski

adwokat