Protest generalny adwokatów – stanowisko ORA w Warszawie

Protest generalny adwokatów – stanowisko ORA w Warszawie

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 2 września 2022 r. w sprawie protest w związku ze zmianami w stawkach za prowadzenie spraw z urzędu

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, okręgowych rad adwokackich oraz okręgowych izb radców prawnych o przeprowadzenie protestu generalnego adwokatów i radców prawnych. Protest ten będzie społecznie zauważalną odpowiedzią środowiska prawniczego na zaproponowane – w ostatnim projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – stawki wynagrodzeń za pomoc prawną z urzędu świadczoną nieletnim.

Obecny system finansowania pomocy prawnej świadczonej z urzędu przewiduje stawki wynagrodzenia, które z uwzględnieniem nakładu pracy są zdecydowanie poniżej minimalnej stawki godzinowej przewidywanej dla płacy minimalnej. System ten narzuca jedne z najniższych w Unii Europejskiej stawek za pomoc prawną z urzędu, stąd też wymaga fundamentalnego przebudowania. Sytuacja ta skutkuje rokrocznie coraz mniejszą liczbą adwokatów chętnych do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, a to przekłada się na prawa obywatelskie. Jest oczywiste, że udział w tym systemie powinien mieć charakter całkowicie dobrowolny.

Wobec nieakceptowalnych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości i wobec braku realnego dialogu zmierzającego do zapewnienia każdemu obywatelowi adekwatnie finansowanej pomocy prawnej, samorządy prawnicze powinny przystąpić do wspólnego protestu generalnego.

Apelujemy do przedstawicieli administracji sądowniczej oraz stowarzyszeń sędziowskich o współpracę z samorządami prawniczymi w proteście. Znaczące zwiększenie środków publicznych na zapewnienie efektywnej pomocy prawnej z urzędu oraz zmiany systemowe są zarówno w interesie obywateli, jak i wymiaru sprawiedliwości.

Czas i forma protestu adwokatów i radców prawnych powinny być ustalone pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Radców Prawnych.

 

źródło: https://www.ora-warszawa.com.pl/


Czytaj:

Nielegalne ustalenie opłat za czynności adwokackie