Poselska autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Poselska autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

3 stycznia 2018 r. grupa Posłów inicjatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, którą reprezentuje Pan Poseł Krzysztof Czabański, złożyła w Sejmie autopoprawkę do pierwotnego tekstu. Dużą zmianą jest nowe zdefiniowanie pojęcia „psa rasowego”.

Należy z dużą satysfakcją odnotować, że Posłowie inicjatorzy uwzględnili wnioski płynące z konsultacji społecznych, w szczególności uwzględniając opinię przyjętą jako oficjalne stanowisko przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce.

Zgodnie ze złożoną autopoprawką: „w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 26 – 35 w brzmieniu:

Ilekroć w ustawie mowa jest o:

„26) „psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

27) „kocie rasowym” – rozumie się przez to kota o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Felinologiczny lub rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

Zwraca uwagę pewna odmienność proponowanej regulacji uwzględniająca światową tradycję związków kynologicznych i felinologicznych. Proponowana poprawka w omawianym zakresie powinna przyczynić się do likwidacji tzw. pseudohodowli i wyeliminowania z obrotu handlowego psów z fałszywymi „rodowodami”

Pobierz autopoprawkę w formacie .pdf


Poczekaj na załadowanie się przeglądarki Issuu i czytaj na monitorze