Niskie wynagrodzenia sędziów naruszają Konstytucję

Władza sądownicza jest istotnym elementem ustrojowych podstaw demokratycznego państwa. Trójpodział władzy, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, to fundament demokracji.
W Rzeczypospolitej władza sądownicza jest wciąż niedoceniana. Wyraża się to nie tylko brakiem jakiejkolwiek koncepcji jej zreformowania i odzyskania nadwątlonego społecznego zaufania ale także sposobem w jaki dwie pozostałe władze odnoszą się do władzy sądowniczej. Stosunek ten dotyka sędziów w bardzo różnych aspektach w tym także (a może przede wszystkim) w sferze finansowej. Warto zatem pamiętać, że wynagrodzenia sędziów na poziomie odpowiadającym godności wykonywanego zawodu gwarantuje Konstytucja. Władza ustawodawcza jak i włądza wykonawcza, które nie gwarantują sędziom godziwych (i to nie tylko wysokich ale bardzo wysokich) zarobków, po prostu narusza Konstytucję.
Sędziowie podjęli akcję przesyłania e-Maili do posłanek i posłów będących członkami Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; poniżej fragmenty przesyłanej petycji:

Sytuacja sędziów w Polsce obecnie jest najgorsza od kilkunastu lat i stanowi już także przedmiot zainteresowania organizacji międzynarodowych. Środowisko sędziów z niepokojem stwierdza brak spójnej koncepcji rozwiązania problemu asesorów sądowych, którzy utracą prawo do orzekania z dniem 06 maja 2009r.Postępuje również obniżanie rangi zawodu sędziego. Europejska Unia Sędziów w dniu 24 maja 2008 r. przyjęła rezolucję, w której stwierdza, że system ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej. Europejska Unia Sędziów uznała, że międzynarodowe akty:
– Europejska Karta Statutu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges),
(Art. 6.1: Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność)
– Uniwersalna Karta Sędziego (The Universal Charter of the Judge),
(Art. 13: Sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu)
– Karta Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe),
(Art. 8: Zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu)
nie są przestrzegane przez Polski rząd.
Sędziowie z niepokojem stwierdzają, że nie ma woli politycznej wzrostu ich wynagrodzeń, jak również uniezależnienia wysokości tychże uposażeń od czynnika politycznego i administracyjnego. Pogłębia się deprecjacja władzy sądowniczej względem pozostałych dwóch władz. Podjęta przez Rząd inicjatywa wzrostu wynagrodzeń sędziów od przyszłego roku o kwotę ok. 1 000 zł brutto nie wyrównuje nawet obserwowanego od kilku lat spadku realnej wartości wynagrodzenia sędziego. Sądy stoją w obliczu zapaści kadrowej i odejścia wielu doświadczonych sędziów do innych zawodów prawniczych, co już zresztą ma miejsce. Powoduje to konieczność powtarzania wielu rozpoczętych postępowań i grozi naruszaniem praw obywateli do rzetelnego procesu. Propozycje zmian zasad wynagradzania przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 10 września 2008 r. nie spełniają oczekiwań środowiska.