Młoda Palestra 2/2022

Młoda Palestra 2/2022

Aplikacja adwokacka to temat numeru najnowszej “Młodej Palestry”, czasopisma aplikantów adwokackich.

W numerze ukazał się artykuł specjalny dotyczący zalet wyboru aplikacji adwokackiej oraz zawodu adwokata z perspektywy wagi i znaczenia tego zawodu dla społeczeństwa demokratycznego państwa prawnego.

Czytelnik znajdzie też artykuły oraz glosy podejmujące problematykę z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, jak również etyki.

Tematyka artykułów i glos obejmuje kwestie: dress code z perspektywy prawniczej, gwarancji zapłaty, odwróconego łańcucha dystrybucji leków, odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przez świadka, modelu prosumenta, legitymacji nabywcy wierzytelności w wybranym postępowaniu administracyjnym, interpretacji indywidualnej w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej w kontekście ustawy podatkowej, współczesnych standardów wykonywania zawodu adwokata z perspektywy prawa rzymskiego oraz zakazu reklamy działalności adwokackiej.

Czasopismo obejmuje również swoim patronatem wydarzenia o charakterze naukowym oraz zawodowym, czego przykładem jest VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, III edycja międzynarodowa pt. „Człowiek, samorząd i państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”.

Apl. adw. Adam Kozień, redaktor Naczelny „Młodej Palestry – Czasopisma Aplikantów Adwokackich”, zaprasza do współtworzenia Czasopisma poprzez publikowanie artykułów oraz glos w Czasopiśmie „Młoda Palestra”. Prace można wysyłac na adres e-mail: mloda.palestra@nra.pl, natomiast wytyczne dla autorów znajdują się na stronie internetowej mlodapalestra.pl

źródło: adwokatura.pl