Marycha w Senacie

Petycja do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

O wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw; uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Mec Jerzy M. Majewski działając w imieniu Fundacji “Więcej Przestrzeni” z powołaniem się na poparcie 1.186 osób fizycznych, które poparły petycję do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, złożył dzisiaj w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, petycję do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza o wprowadzenie przez Senat do uchwalonej ustawy poprawki zmieniającej treść nowego przepisu art. 62-a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu:

Art. 1

(…)

15) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62-a

1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, prokurator może odstąpić od wszczęcia postepowania przygotowawczego, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu i stopień jego społecznej szkodliwości

2. Nie stanowi przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1 lub 3 posiadanie nieznacznej ilości ziela konopi lub jego przetworów, przeznaczonego na własny użytek.”.

Pełen tekst wystąpienia do Mrszałka Senatu >>>
Tekst petycji >>>

Czytaj o innych działaniach lobbingowych w sprawie depenalizacji posiadania nieznacznej ilości ziela konopi:
na MacLawye® >>>
na LOBBINGnews >>>

Petycja do Marszałka Senate Bogdan Borusewicza