Krzysztof Komeda. Nim wstanie dzień. 15 kwietnia 2023 r.

Krzysztof Komeda. Nim wstanie dzień. 15 kwietnia 2023 r.

Poznańska premiera (15 kwietnia 2023)

w ramach komedowskiego cyklu Ery Jazzu.

„Nim Wstanie Dzień” to muzyczno-teatralne widowisko łączące koncert jazzowy z obrazem. Wraz z mistrzowską grą aktorską, kompozycjami Krzysztofa Komedy, nowoczesnymi efektami graficznymi oraz wizualizacjami przedstawia fabularyzowane życie  wybitnego, poznańskiego muzyka i kompozytora. „Nim Wstanie Dzień” to także jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo, wykonywanej przez kwartet jazzowy.

Zespół muzyczny spektaklu tworzą znakomici muzycy: trębacz Adam Kawończyk – legenda polskiego jazzu, muzyk Extra Ball i  Made in Poland – Pta­szyna Wró­blew­skiego oraz zespołów Janusza Muniaka, Krzysz­tofa Ście­rań­skiego, Marka Bałaty i Jana Kantego Paw­luś­kie­wicza. Multiinstrumentalista Oleg Dyyak (akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta) współ­pra­co­wał z takimi zna­ko­mi­to­ściami, jak John Zorn, Tomasz Stańko, John McLean, Don Byron, Gra­żyna Augu­ścik, Jor­gos Sko­lias czy Frank Lon­don, jest także muzykiem kwar­tetu smycz­kowego Dafo, orkie­stry Sin­fo­nietta Cra­co­via oraz The Cra­cow Kle­zmer Group. Gitarzysta jazzowy Piotr Domagała to wykła­dowca w Insty­tu­cie Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, koncertuje i nagrywa z  czo­ło­wymi muzy­kami jaz­zowymi (Pio­trem Woj­ta­si­kiem, Ada­mem Kawoń­czy­kiem, Mar­kiem Bałatą). Gitarzysta basowy Krzysztof Witkowski jest nie tylko znakomitym muzykiem  i twórcą Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Hałda Jazz, ale także reży­serem i autorem sce­na­riu­sza spek­ta­klu „Nim wsta­nie dzień”. Zało­żony na potrzeby spektaklu kwar­tet, wypra­co­wu­je środki wyrazu będące nie tylko ele­men­tem uzu­peł­nia­ją­cym dzieło teatralne, ale stanowi auto­no­miczne, muzyczne etiudy-opo­wie­ści.

Reży­ser roz­bu­do­wał rów­nież fabułę pokazu, wpro­wa­dza­jąc moc­niej­sze środki wizu­alne oraz dźwię­kowe, meta­fo­ry­zu­jąc tym samym skru­pu­lat­nie opi­sy­waną przez aktora rze­czy­wi­stość. Pro­ces roz­ko­do­wy­wa­nia sce­na­riu­sza, połą­czony z emo­cjo­nal­nym dzia­ła­niem na sce­nie stwo­rzył zin­ten­sy­fi­ko­wane for­mal­nie wido­wi­sko zapew­nia­jące publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia. Krzysz­tof Wit­kow­ski wspól­nie z artystką Agatą Szubą stwo­rzyli reflek­syjny a zara­zem uni­wer­salny język wizu­alny, prze­two­rzony przez nią w formę rysun­ko­wych i malar­skich nota­tek. Pod­dane przez Daniela Kusaka sub­tel­nemu ruchowi ilu­stra­cje stwo­rzyły wie­lo­pla­nowe pej­zaże pamięci Krzysz­tofa Komedy. „Nim wstanie dzień”  to także pierw­sza w Pol­sce inter­dy­scy­pli­narna pro­duk­cja inte­gru­jąca grę aktor­ską, muzykę w wyko­na­niu kwar­tetu jaz­zo­wego oraz wizu­ali­za­cje, two­rząc nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty. Ekspresyjny mono­dra­m – bazu­jący na doku­men­cie i lite­rac­kiej fik­cji – oraz sugestywna gra aktor­ska Michała Koseli zapew­niają publicz­no­ści wiele emo­cji. Michał Kosela – absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Teatral­nej we Wro­cła­wiu i  aktor Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu tworzy swoją kreacją  nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty. Krzysz­tof Komeda (27.04.1931-23.04.1969) przez wielu ucho­dzący za czło­wieka mil­czą­cego i zamknię­tego w sobie, zapra­sza  teraz widza do intym­nej wyprawy w głąb pry­wat­nego świata oso­bi­stych rekon­struk­cji zda­rzeń, wspo­mnień i prze­żyć, które ukształ­to­wały jego wraż­li­wość oraz muzyczną wyobraź­nię. “Nim wsta­nie dzień” to spek­takl teatralny dedy­ko­wany pamięci Krzysz­tofa Komedy. Opo­wiada o życiu, karie­rze, jak rów­nież tra­gicz­nym wypadku − bez­po­śred­niej przy­czy­nie śmierci jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich kom­po­zy­to­rów oraz pia­ni­stów jaz­zo­wych XX wieku.

Dionizy Piątkowski

 

Źródło: era jazzu www.jazz.pl