Jak z honorem zakończyć spór wokół TK

Staram się już nie komentować wydarzeń politycznych i procesu legislacyjnego, zwłaszcza zamieszania wokół TK; ale jak widzę PO złożyła projekty uchwał o uchyleniu trzech uchwał z 2 grudnia 2015 r. o powołaniu sędziów TK. Odpowiednio druki sejmowe: 338, 339 i 340. W ślad za tymi projektami PO złożyła także projekty uchwał o utracie mocy uchwał Sejmu z dnia 25 listopada 2015 r. stwierdzających brak mocy prawnej uchwał Sejmu z 8 października 2015 r.
Są to projekty bez sensu. Po pierwsze nie mają szans. Po drugie będą jedynie podgrzewały atmosferę i eskalowały konflikt wokół TK. Co więcej dadzą PiS’owi pretekst do kolejnego zakłamywania prawa i procedury legislacyjnej. Byłoby dobrze aby PO wycofała te projekty.
W to miejsce proponuję złożenie projektu uchwały o zmianie uchwał o powołaniu 3 sędziów TK poprzez określenie początku ich kadencji. Składając taki projekt odwoływać by się należało wyłącznie do niespójności legislacyjnej poprzez wskazanie, że zawsze we wszystkich uchwałach o wyborze sędziego określano początek kadencji a w tych trzech uchwałach nie. PiS nie miałby specjalnie argumentów. Co więcej głosując „przeciw” obnażyłby już w sposób jawny swoje intencje. Kadencje wybranych sędziów rozpoczynałyby się po prostu po dniu kolejno następujących upływów kadencji obecnie orzekających sędziów.
Moim zdaniem przyjęcie proponowanej uchwały w jakiś sposób zakończyłoby sprawę wokół TK (piłka po stronie Prezydenta – który w takim wypadku miałby pretekst do przyjęcia „z honorem” ślubowania od trzech sędziów). Rozwiązanie proste. Gdyby jeszcze “zapomnieć o zaszłościach legislacyjnych” byłoby po sprawie – ale komu na tym zależy ???
W każdym razie projekt uchwały napisałem i przesłałem trzem posłom odpowiednio z PO, .N i K’15 – zobaczymy co zrobią.

***

(Projekt, który kończy spór wokół TK)

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia […]

o zmianie uchwał z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Art. 1. W uchwale z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. 2015 poz. 1182) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dotychczasowa treść uchwały oznaczona zostaje jako Art. 1.
  2. Dodaje się Art. 2 w brzmieniu:

„Art. 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 28 kwietnia 2016 r.”

Art. 2. W uchwale z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. 2015 poz. 1183) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dotychczasowa treść uchwały oznaczona zostaje jako Art. 1.
  2. Dodaje się Art. 2 w brzmieniu:

„Art. 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 20 grudnia 2016 r.”

Art. 3. W uchwale z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. 2015 poz. 1184) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dotychczasowa treść uchwały oznaczona zostaje jako Art. 1.
  2. Dodaje się Art. 2 w brzmieniu:

„Art. 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 27 czerwca 2017 r.”

Art. 4. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podejmując w przeszłości uchwały o wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec wszystkich aktualnie orzekających sędziów Trybunału, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zawsze określał w uchwale początek kadencji sędziego. Także w uchwałach podjętych w dniu 2 grudnia 2015 r. a opublikowanych odpowiednio w MP z 2015 pod pozycjami 1184 i 1185 Sejm Rzeczypospolitej określił początek kadencji sędziego i sędziowie ci podjęli swoje obowiązki.

W uchwałach zmienianych opublikowanych odpowiednio w MP z 2015 r. pod pozycjami 1182, 1183 i 1184 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie określił początku kadencji powołanych sędziów, co uniemożliwiło tym sędziom podjęcie obowiązków sędziowskich w Trybunale.

Zmieniane uchwały są niespójne z pozostałymi uchwałami podjętymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego i dlatego zmiana uchwał poprzez ich uzupełnienie określające początek kadencji wybranych sędziów jest nie tylko uzasadniona ale także konieczna.

Proponowana zmiana określa początek kadencji sędziów według kolejności wyboru na dzień następujący po dniu upływu kadencji sędziów aktualnie orzekających, których kadencje wygasają w najbliższym czasie od podjęcia uchwały.

***

I po sprawie