Jak odzyskać opłaty poniesione na aplikację adwokacką ?

Jak odzyskać opłaty poniesione na aplikację adwokacką ?

Wydaje się, że własciwą ścieżką legislacyjną w celu zapewnienia możliwości “odzyskania” przez adwokatów kosztów poniesionych na odbycie aplikacji adwokackiej, byłaby nowelizacja przepisów podatkowych a nie ustawy Prawo o adwokaturze.

Załączony projekt przewiduje możliwość:

 1. a) Ujęcia w kosztach uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej (adwokaci w kancelariach jednoosobowych, spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich) wydatków na aplikację,
 2. b) Odliczenia wydatków na aplikację od dochodów uzyskanych przez wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Obecnie te dwie spółki są spółkami będącymi podatnikami CIT. Udział w ich zyskach generuje dla wspólników już nie przychód z działalności gospodarczej, jak niegdyś, ale z kapitałów pieniężnych. Dlatego dla wspólników tych spółek zaproponowałem konstrukcję odliczenia od dochodu, gdyż w ustawie o PIT dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest z zasady pomniejszany o koszty jego uzyskania. Efekt ekonomiczny byłby taki sam.

Ponadto obie propozycje umożliwiają rozliczenie wydatków na aplikację także przez aplikantów prowadzących działalność gospodarczą już w trakcie aplikacji – Krajowa Informacja Skarbowa dopuszcza w takich wypadkach ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

Adw. Adam Rajewski


Autor jest  adwokatem i doradcą podatkowym, partnerem w Adwokackiej Spółce Partnerskiej Grzybkowski Guzek i Partnerzy, członkiem Forum MDR przy Ministerstwie Finansów. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w prawie karnym skarbowym, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym compliance w firmie. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w sporach z organami administracji skarbowej.

 

 

Projekt z dnia 26 stycznia 2021 roku

USTAWA

z dnia __________

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 22 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„Kosztem uzyskania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) podatnika wykonującego zawód adwokata i radcy prawnego są wydatki poniesione przez niego tytułem opłaty za odbycie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej w wysokości określonej w przepisach odrębnych, przy czym:

  1. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione – jeżeli podatnik w roku poniesienia wydatków osiąga przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3), albo
  2. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód ze źródła, w art. 10 ust. 1 pkt 3) – jeżeli pierwszy przychód z tego źródła został uzyskany w roku podatkowym innym niż rok, w którym poniesiono wydatek.”
  1. w art. 30a dodaje się ust. 20 w brzmieniu:

„Dochód uzyskany ze źródła, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c), uzyskany przez podatnika wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego, pomniejsza się o wydatki poniesione przez niego tytułem opłaty za odbycie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej w wysokości określonej w przepisach odrębnych, przy czym:

  1. o wydatki te pomniejsza się przychód w roku podatkowym, w którym zostały poniesione – jeżeli podatnik w roku poniesienia wydatków osiąga przychód ze źródła, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c), albo 
  2. o wydatki te pomniejsza się przychód w roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód ze źródła, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c) – jeżeli pierwszy przychód z tego źródła został uzyskany w roku podatkowym innym niż rok, w którym poniesiono wydatek.”

Art. 2

Ustawa, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do przychodów i dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2020 roku.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 

 

Artykuł powstał jako odpowiedź na tekst adwokata Jerzego M. Majewskiego:

[su_button url=”https://adwokatmajewski.pl/2021/01/15/kosztyaplikacjikosztamidzialalnosci/” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]OPŁATY  ZA  APLIKACJĘ…[/su_button]


Byłem przekonany, że po moim tekście zostaną przez Kolegów adwokatów przedstawione także inne legislacyjne propozycje rozwiązania problemu “odzyskania” kosztów poniesionych na aplikację adwokacką. Nie jest dla mnie istotne, która z propozycji zyska aprobatę Naczelnej Rady Adwokackiej do dalszych działań lobbingowych. Nie podejmuję sporu, podyskutować mogę przy kawie. Ważne aby problem rozwiązać. Panu Mecenasowi Adamowi Rajewskiemu, za głos w debacie i projekt bardzo dziękuję. Naczelna Rada Adwokacka ma dwa gotowe projekty; może wybierać. I działać.

Jerzy M. Majewski


There is nothing to show here!
Slider with alias platformycopy not found.